2018

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Михайлова, Лілія Вікторівна; Михайлова, Лилия Викторовна; Mykhailova, Liliia (2018-12)
  UK: Постановка проблемы: выявление потенциального значения внедрения инжиниринга в интеллектуальной собственности в процессе разработки технологий строительного производства. Цель работы – проанализировать инжиниринговое ...
 • Рощина, Юлія Миколаївна; Рощина, Юлия Николаевна; Roshchyna, Yuliia (2018-12)
  UK: Постановка проблеми. Народні звичаї – це відображення сакральної складової українського народу. Тому духовні цінності, сформовані протягом тривалого історичного періоду, відіграють важливу роль у відродженні національної ...
 • Лесик-Бондарук, Оксана Олександрівна; Лесик-Бондарук, Оксана Александровна; Lesyk-Bondaruk, Oksana (2018-12)
  UK: Стаття присвячена дослідженню художньо-декоративних розписів православних та католицьких храмів Волині XVII‑XVIII століть. Проаналізовано загальні тенденції розвитку волинського храмового живопису цього періоду, його ...
 • Мурашкін, Михайло Георгійович; Мурашкин, Михаил Георгиевич; Murashkin, Mykhailo (2018-12)
  UK: Постановка проблеми. Стаття присвячена вирішенню тої задачі щоб знайти подібність у архітектурі постмодернізму і філософії містицизму періоду постмодерна. Аналіз досліджень і публікацій показав наявність матеріалів з ...
 • Гребінник, Тетяна Олексіївна; Гребенник, Татьяна Алексеевна; Grebinnyk, Tatiana; Білополий, Віктор Васильович; Белополый, Виктор Васильевич; Bilopolyi, Viktor; Плаксіна, Оксана Іванівна; Плаксина, Оксана Ивановна; Plaksina, Oksana (2018-12)
  UK: Постановка проблеми. У зв’язку з реформуванням вищих навчальних закладів в Україні відсутні навчальні та дослідні матеріали, що можуть допомогти системно та послідовно виявити на стадії проектного дослідження зв’язок ...
 • Фортигін, Андрій Анатолійович; Фортыгин, Андрей Анатольевич; Fortihin, Andrii (2018-12)
  UK: Постановка проблеми. Коригування технологічного процесу випуску металопрокату потребує матеріально-часових витрат. У статті для поліпшення показників механічних властивостей сталей широкого призначення запропоновано ...
 • Махінько, Наталія Олександрівна; Махинько, Наталия Александровна; Makhinko, Nataliia (2018-12)
  UK: Постановка проблеми. Стаття присвячена вирішенню задачі імовірнісного розрахунку елементів сталевих ємностей для зберігання зерна з урахуванням імовірнісної природи зовнішніх впливів та міцнісних показників сталі. ...
 • Чумак, Лариса Олександрівна; Чумак, Лариса Александровна; Chumak, Larysa (2018-12)
  UK: Постановка проблеми. Бурхливий розвиток цифрових технологій зумовив трансформацію традиційної системи здобуття вищої освіти. Залучення Інтернет- ресурсів до навчального процесу вже давно стало нормою в освітніх закладах ...
 • Ковальов, Вячеслав Вікторович; Ковалев, Вячеслав Викторович; Kovalov, Viacheslav; Данилова, Тетяна Валентинівна; Данилова, Татьяна Валентиновна; Danylova, Tetiana; Єпіфанцева, Світлана Володимирівна; Епифанцева, Светлана Владимировна; Yepifantseva, Svitlana (2018-12)
  UK: Постановка проблеми. Сучасні концепції сталого розвитку і компактних міст визначають тенденції подальшого зростання поверховості будівель разом із забезпеченням енергоефективності та екологічності об’єктів будівництва. ...
 • Євсєєва, Галина Петрівна; Евсеева, Галина Петровна; Yevseіeva, Halyna; Петренко, Вікторія Вікторівна; Петренко, Виктория Викторовна; Petrenko, Viktoriia (2018-08)
  UK: У наш час уже неможливо уявити собі комфортного існування в приміщенні без опалювальних приладів. Первинні «опалювальні системи» з'явилися ще й у кам'яному віці. Прадавні люди розпалювали у своїх житлах багаття, які ...
 • Іродов, В'ячеслав Федорович; Иродов, Вячеслав Федорович; Irodov, Viacheslav; Дудкін, Костянтин Вячеславович; Дудкин, Костянтин Вячеславович; Dudkin, Kostiantyn; Чорноморець, Галина Яківна; Черноморец, Галина Яковлевна; Chornomorets, Halyna; Левкович, Ольга Олексіївна; Левкович, Ольга Алексеевна; Levkovych, Olha (2018-12)
  UK: Постановка проблеми. Робота присвячена математичному моделюванню та розрахунку теплового і гідравлічного режиму трубчастих газових нагрівачів. Застосування таких нагрівачів у відносно низьких приміщеннях суперечить ...
 • Ковшов, Геннадій Миколайович; Ковшов, Геннадий Николаевич; Kovshov, Hennadii; Пономарьова, Олена Анатоліївна; Пономарева, Елена Анатольевна; Ponomarova Olena; Слупська, Юлія Сергіївна; Слупская, Юлия Сергеевна; Slupska, Yuliia (2018-12)
  UK: Постановка проблеми. Впровадження науково-технічного прогресу в сучасному будівництві ‑ основний важіль підвищення ефективності будівельного виробництва. Його розвиток базується на принципах індустріалізації, заснованих ...
 • Бабий, Игорь Николаевич; Бабій, Ігор Миколайович; Babiy, Ihor; Гострик, Анна Николаевна; Гострик, Анна Миколаївна; Gostrik, Anna; Кальченя, Евгений Юрьевич; Кальченя, Євгеній Юрійович; Kal’chenya, Yevhenii (2018-08)
  RU: Постановка проблемы. Решается важная проблема выбора рациональных технологических решений устройства звукоизоляции междуэтажных перекрытий в каркасно-монолитном домостроении путем проведения многокритериального анализа. ...
 • Бєліков, Анатолій Серафимович; Беликов, Анатолий Серафимович; Belikov, Anatoliy; Шаломов, Володимир Анатолійович; Шаломов, Владимир Анатольевич; Shalomov, Vladymyr; Рагімов, Сергій Юсубович; Рагимов, Сергей Юсубович; Ragimov, Serhei (2018-12)
  UK: Ціль. Теоретичне і практичне обґрунтування зниження горючості і підвищення захисту будівельних конструкцій при дії високих температур за рахунок застосування захисних покриттів. Методи. При виконанні досліджень проводився ...
 • Волчук, Владимир Николаевич; Волчук, Володимир Миколайович; Volchuk, Volodymyr (2018-12)
  RU: Введение. Стали с перлитной структурой характеризуются хорошими пластическими свойствами в сочетании с прочностными, поэтому имеют широкий спектр применения. Благодаря невысокому содержанию легирующих элементов они ...
 • Дубров, Юрий Исаевич; Дубров, Юрій Ісайович; Dubrov, Yurii (2018-12)
  RU: Введение. Актуальной задачей материаловедения является функциональное описание критериев качества материала на основании анализа влияния элементов структуры. Такая задача обусловлена сложностями в определении метрики ...
 • Сопильняк, Артем Михайлович; Сопільняк, Артем Михайлович; Sopil’nyak, Artem; Колохов, Виктор Владимирович; Колохов, Віктор Володимирович; Kolokhov, Viktor; Шляхов, Константин Валерьевич; Шляхов, Костянтин Валерійович; Shliakhov, Kostiantyn; Сенчишак, Дмиртий Владимирович.; Сенчишак, Дмитро Володимирович; Senchishak, Dmytro; Кобзарь, Инна Игоревна; Кобзар, Інна Ігорівна; Kobzar, Inna (2018-08)
  RU: Постановка проблемы. В наше время актуальной проблемой становится непрерывное повышение стоимости энергоресурсов для населения. Эффективные технологии помогут минимизировать тепловые потери изнутри помещения и сохранить ...
 • Большаков, Владимир Иванович; Большаков, Володимир Іванович; Bolshakov, Vladymyr; Моторный, Антон Николаевич; Моторний, Антон Миколайович; Motornyi, Anton; Моторный, Николай Антонович; Моторний, Микола Антонович; Motornyi, Nykolai (2018-12)
  RU: Рассматриваются вопросы изменения физико-механических характеристик грунта, подстилающего уплотненное ядро слоя при погружении свай сваебойным агрегатом в глинистые грунты. Дается обоснование изменения удельного сцепления ...
 • Менейлюк, Олександр Іванович; Менейлюк, Александр Иванович; Meneiliuk, Oleksandr; Петровський, Анатолій Францович; Петровский, Анатолий Францевич; Petrovskyi, Anatolii; Борисов, Олексій Олександрович; Борисов, Алексей Александрович; Borysov, Oleksii; Кирилюк, Станіслав Володимирович; Кирилюк, Станислав Владимирович; Kyryliuk, Stanislav (2018-08)
  UK: Постановка проблеми. Дослідження присвячене розробленню шнекової технології створення захисного екрана. З кожним роком в Україні зростає обсяг будівельних робіт, виконуваних із метою охорони навколишнього середовища ...
 • Рощина, Юлія Миколаївна; Рощина, Юлия Николаевна; Roshchyna, Yuliia (2018-10)
  UK: Постановка проблеми. Одним із важливих чинників становлення української державності є застосовування державної мови в усіх сферах. З огляду на це перед вищою школою постає питання вдосконалення мовних знань та мовленнєвих ...

View more