DSpace Repository

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

Recent Submissions

 • Шехоркіна, Світлана Євгеніївна; Шехоркина, Светлана Евгеньевна; Shekhorkina, Svitlana (2020-12)
  UK: Постановка проблеми. Застосування дерев'яних конструкцій часто обмежується розмірами пиломатеріалів, недостатньою несучою здатністю і жорсткістю елементів. Для подолання цих обмежень в сучасному будівництві застосовуються ...
 • Шаломов, Володимир Анатолійович; Шаломов, Владимир Анатольевич; Shalomov, Vladymyr; Стрежекуров, Едуард Євгенійович; Стрежекуров, Эдуард Евгениевич; Strezhekurov, Eduard; Рагімов, Сергій Юсубович; Рагимов, Сергей Юсубович; Ragimov, Sergei; Приходченко, Валентина Іванівна; Приходченко, Валентина Ивановна; Prykhodchenko, Valentyna (2020-12)
  UK: Постановка проблеми. Наразі необхідне розроблення засобів контролю, випробування теплозахисних матеріалів, які використовуються для виготовлення засобів індивідуального захисту, як існуючих, так і на стадії створення ...
 • Сологубова, Світлана Вікторівна; Сологубова, Светлана Викторовна; Solohubova, Svitlana; Шиян, Володимир Миколайович; Шиян, Владимир Николаевич; Shyian, Volodymyr; Лахно, Олена Геннадіївна; Лахно, Елена Геннадиевна; Lakhno, Olena; Швець, Ірина Анатоліївна; Швец, Ирина Анатольевна; Shvets, Iryna; Гіркіна, Дарина Дмитрівна; Гиркина, Дарья Дмитриевна; Hirkina, Daryna (2020-12)
  UK: Актуальність дослідження засобів, що сприяють збереженню та поліпшенню фізичного стану студентів ДВНЗ ПДАБА під час карантину в період пандемії в умовах дистанційного навчання, зумовлена негативним впливом тимчасового ...
 • Самосієнко, Ярослав Богданович; Самосиенко, Ярослав Богданович; Samosiienko, Yaroslav; Налисько, Микола Миколайович; Налисько, Николай Николаевич; Nalis’ko, Mykola; Тимошенко, Олена Анатоліївна; Тимошенко, Елена Анатольевна; Tymoshenko, Olena; Чернета, Валерій Миколайович; Чернета, Валерий Николаевич; Cherneta, Valerii (2020-12)
  UK: Постановка проблеми. Одну з найважливіших проблем існування людини на Землі становить проблема екологічної безпеки. За своєю природою вона не може бути віднесена тільки до сфери природознавства або до сфери ...
 • Мітіна, Наталія Борисівна; Митина, Наталья Борисовна; Mitina, Nataliia; Малиновська, Наталя Валентинівна; Малиновская, Наталья Валентиновна; Malynovska, Natalia; Воробйова, Лілія Олександрівна; Воробьёва, Лилия Александровна; Vorobiova, Lilii; Шаталін, Дмитро Борисович; Шаталин, Дмитрий Борисович; Shatalin, Dmytro (2020-12)
  UK: Постановка проблеми. Пожежі – найбільш поширені причини надзвичайних ситуацій на об'єктах із масовим перебуванням людей. Тому актуальною бачиться необхідність упровадження нових засобів і способів забезпечення пожежної ...
 • Кузьменко, Олександра Миколаївна; Кузьменко, Александра Николаевна; Kuzmenko, Oleksandra; Дікарев, Костянтин Борисович; Дикарев, Костянтин Борисович; Dikarev, Kostiantyn; Шехоркіна, Світлана Євгеніївна; Шехоркина, Светлана Евгеньевна; Shekhorkina, Svitlana; Яблонська, Маргарита Петрівна; Яблонская, Маргарита Петровна; Yablonska, Marharyta (2020-12)
  UK: Постановка проблеми. Використання поновлюваних джерел енергії світова спільнота розглядає як один із найбільш перспективних шляхів вирішення зростаючих проблем енергозабезпечення. Наявність невичерпної ресурсної бази ...
 • Колосюк, Володимир Петрович; Колосюк, Владимир Петрович,; Kolosiuk, Volodymyr; Чебенко, В. М.; Чебенко, В. М.; Chebenko, V.; Колосюк, Андрій Володимирович; Колосюк, Андрей Владимирович; Kolosiuk, Andrii; Бредун, Юлія Миколаевна; Бредун, Юлия Николаевна; Bredun, Yuliia (2020-12)
  UK: Постановка проблеми.Захисне вимкнення електроенергії застосовується як засіб безпеки в електроустановках. Завдяки вимкненню напруги за достатньо короткийчас людина, що випадково попала під напругу, знеструмлюється і, ...
 • Ковальова, А. В.; Ковалева, А. В.; Kovalova, Anastasiia; Кравченко, Марина Василівна; Кравченко, Марина Васильевна; Kravchenko, Maryna; Клімова, Ірина Володимирівна; Климова, Ирина Владимировна; Klimova, Iryna (2020-12)
  UK: Постановка проблеми. Розглядається одне з ключових питань безпеки людей, які працюють просто неба – підвищення забруднення атмосферного повітря в умовах глобальних кліматичних змін. На основі аналізу моніторингових ...
 • Діденко, Леонід Михайлович; Диденко, Леонид Михайлович; Didenko, Leonid; Клименко, Ганна Олександрівна; Клименко, Анна Александровна; Klimenko, Anna; Богуш, Єва Віталіївна; Богуш, Ева Витальевна; Bohush, Yeva; Бабич, Олександр Сергійович; Бабич, Александр Сергеевич; Babych, Oleksandr (2020-12)
  UK: Постановка проблеми. Професійні ризики під час виконання робіт із реконструкції інженерних мереж, що проводяться, як правило, в стиснених умовах міської житлової, адміністративної, культурної та промислової забудови, ...
 • Данова, Карина Валеріївна; Данова, Карина Валерьевна; Danova, Karyna; Хворост, Микола Васильович; Хворост, Николай Васильевич; Khvorost, Mykola; Малишева, Вікторія Валеріївна; Малышева, Виктория Валерьевна; Malysheva, Viktoriia (2020-12)
  UK: Постановка проблеми. Актуальність проблеми аналізу надійності працівників із стійкими функціональними змінами у стані здоров’я зумовлена тенденцією до зростання чисельності осіб із хронічними захворюваннями та травмами ...
 • Гунченко, Оксана Миколаївна; Гунченко, Оксана Николаевна; Hunchenko, Oksana (2020-12)
  UK: Постановка проблеми. З прийняттям у 2018 році міжнародного стандарту ISO 45001, який планується ввести в законодавче поле України з 2021 року, все більшої актуальності набувають питання впровадження процедури керування ...
 • Гуліда, Едуард Миколайович; Гулида, Эдуард Николаевич; Hulida, Eduard; Козак, Ярослав Ярославович; Козак, Ярослав Ярославович; Kozak, Yaroslav (2020-12)
  UK: Постановка проблеми. Проектування резервуарних парків, забезпечення їх протипожежним захистом та дій пожежно-рятувальних підрозділів під час ліквідації пожеж або надзвичайних ситуацій на об’єктах регламентуються цілою ...
 • Гармаш, Світлана Миколаївна; Гармаш, Светлана Николаевна; Harmash, Svitlana; Плис, Михайло Михайлович; Плис, Михаил Михайлович; Plys, Mykhailo; Герасименко, Володимир Олександрович; Герасименко, Владимир Александрович; Herasymenko, Volodymyr; Шаталін, Дмитро Борисович; Шаталин, Дмитрий Борисович; Shatalin, Dmytro (2020-12)
  UK: Постановка проблеми. Хімічні речовини та промислові відходи негативно впливають на здоров’я людей та навколишнє середовище.Наразі основна проблема на хімічно небезпечних об‘єктах – своєчасно надавати відповідним органам ...
 • Біляєв, Микола Миколайович; Беляев, Николай Николаевич; Biliaiev, Mykola; Берлов, Олександр Вікторович; Берлов, Александр Викторович; Berlov, Oleksandr; Біляєва, Вікторія Віталіївна; Беляева, Виктория Витальевна; Biliaieva, Viktoriia; Чередниченко, Людмила Антонівна; Чередниченко, Людмила Антоновна; Cherednychenko, Liudmyla (2020-12)
  UK: Постановка проблеми.Розглядається задача оцінювання ризику термічного ураження людей під час пожежі на залізничному транспорті. Ставиться задача визначення температурних полів під час пожежі та прогнозування на базі ...
 • Бєгічев, Сергій Вікторович; Бегичев, Сергей Викторович; Biehichev, Serhii; Ішутіна, Ганна Сергіївна; Ишутина, Анна Сергеевна; Ishutina, Hanna (2020-12)
  UK: Постановка проблеми. Сучасні містобудівні проекти увиборі місць під житлову забудову передбачають комплекс факторів, таких як транспортна доступність, наявність або відсутність поблизу місця будівництва лікарень, аптек, ...
 • Бєліков, Анатолій Серафимович; Беликов, Анатолий Серафимович; Belikov, Anatoliy; Папірник, Руслан Богданович; Папирнык, Руслан Богданович; Papirnyk, Ruslan; Пилипенко, Олександр Володимирович; Пилипенко, Александр Владимирович; Pylypenko, Oleksandr; Рибалка, Катерина Анатоліївна; Рыбалка, Екатерина Анатольевна; Rybalka, Kateryna (2020-12)
  UK: Постановка проблеми. Радіоактивність будівельних матеріалів та виробів визначається вмістом природних радіонуклідів (ПРН) трьох домінуючих хімічних елементів (238U, 232Th, 40К) у конструктивних елементах будівель. Саме ...
 • Бєліков, Анатолій Серафимович; Беликов, Анатолий Серафимович; Bielikov, Anatolii; Матухно, Олена Вікторівна; Матухно, Елена Викторовна; Matukhno, Olena; Сибірь, Артем Вітальїйоич; Сибирь, Артем Витальевич; Sybir, Artem (2020-12)
  UK: Постановка проблеми. Розв’язується важлива прикладна задача із забезпечення безпеки праці під час будівельно-монтажних робіт в умовах діючих підприємств. Мета статті – визначення вимог до безпечної організації робіт ...
 • Березуцький, Вячеслав Володимирович; Березуцкий, Вячеслав Владимирович; Berezutskyi, Viacheslav; Хондак, Інна Іванівна; Хондак, Инна Ивановна; Khondak, Inna (2020-12)
  UK: Постановка проблеми. Електродугове зварювання характеризується значною кількістю шкідливих та небезпечних виробничих факторів, що спричинюють розвиток професійних захворювань зварювальника, тому створення безпечних ...
 • Shekhorkina, Svitlana; Шехоркіна, Світлана Євгеніївна; Шехоркина, Светлана Евгеньевна; Abbas, Adil Jabbar; Аббас, Аділ Джаббар; Аббас, Адил Джаббар; Nikiforova, Tetiana; Нікіфорова, Тетяна Дмитрівна; Никифорова, Тальяна Дмитриевна (2020-10)
  EN: Problem statement. The use of timber in multi-storey buildings is a promising direction in terms of reducing the impact of the construction industry on the environment. Hybrid buildings represent a rational combination ...
 • Менейлюк, Олександр Іванович; Менейлюк, Александр Иванович; Menejljuk, Aleksandr; Нікіфоров, Олексій Леонідович; Никифоров, Алексей Леонидович; Nikiforov, Leonyd (2020-10)
  UK: Постановка проблеми.Наразі управління зрілістю знань як дисципліна менеджменту недостатньо представлене у практиці будівельних підприємств. Незважаючи на високу кількість комерційної, управлінської та виробничої ...

View more