DSpace Repository

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Сєдін, Володимир Леонідович; Седин, Владимир Леонидович; Siedin, Vladimir; Бікус, Катерина Михайлівна; Бикус, Екатерина Михайловна; Bikus, Kateryna (2020-10)
  UK: Розвиток наукової школи невід’ємно пов’язаний з кафедрою основ і фундаментів, яку в 2019 році перейменовано на «Інженерна геологія та геотехніка» у відповідності з сучасним світовим науковим напрямом. Завдяки класичній ...
 • Савицький, Микола Васильович; Савицкий, Николай Васильевич; Savytskyi, Mykola; Нікіфорова, Тетяна Дмитрівна; Никифорова, Татьяна Дмитриевна; Nikiforova, Tetiana (2020-10)
  UK: Кафедра залізобетонних та кам’яних конструкцій має потужні здобутки в наукових дослідженнях у галузі будівництва і підготовки наукових кадрів. Свого часу на кафедрі навчалися, працювали, проводили наукові дослідження ...
 • Поповиченко, Ірина Валеріївна; Поповиченко, Ирина Валерьевна; Popovychenko, Iryna; Коваленко-Марченкова, Євгенія Вікторівна; Коваленко-Марченкова, Евгенія Викторивна; Kovalenko-Marchenkova, Yevheniia; Бородін, Максим Олександрович; Бородин, Максим Александрович; Borodin, Maksym; Спірідонова, Кіра Олександрівна; Спиридонова, Кира Александровна; Spiridonova, Kira (2020-10)
  UK: У квітні 1975 р. в Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті (ДІБІ) створено кафедру економіки будівництва. На той час на кафедрі працювало 14 викладачів, з них сім доцентів. Із 1975 по 1986 рік завідувачем ...
 • Орловська, Юлія Валеріївна; Орловская, Юлия Валерьевна; Orlovska, Yuliia; Варламова, Ольга Аркадіївна; Варламова, Ольга Аркадиевна; Varlamova, Olha; Вертелецька, Олена Миколаївна; Вертелецкая, Елена Николаевна; Verteletska, Olena (2020-10)
  UK: Наведено історичний нарис про становлення і розвиток кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування ДВНЗ ПДАБА з початку заснування і дотепер. Висвітлено основні напрями наукової діяльності ...
 • Красовський, Василь Леонідович; Красовский, Василий Леонидович; Krasovskyi, Vasyl; Данішевський, Владислав Валентинович; Данишевский, Владислав Валентинович; Danishevskyy, Vladislav; Зеленський, Анатолій Григорович; Зеленский, Анатолий Григорьевич; Zelenskyi, Anatolii; Панченко, Сергій Павлович; Панченко, Сергей Павлович; Panchenko, Serhii (2020-10)
  UK: Історія кафедри будівельної механіки та опору матеріалів нерозривно пов’язана із розвитком Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, що виросла за 90 років в один із провідних закладів вищої освіти ...
 • Кравчуновська, Тетяна Сергіївна; Кравчуновская, Татьяна Сергеевна; Kravchunovska, Tetiana; Дадіверіна, Лілія Миколаївна; Дадиверина, Лилия Николаевна; Dadiverina, Liliia (2020-10)
  UK: Наведено огляд формування, розвитку і сталого функціонування наукової школи організації та планування будівництва і реконструкції на базі кафедри планування та організації виробництва Державного вищого навчального ...
 • Захаров, Юрій Іванович; Захаров, Юриій Иванович; Zakharov, Yurii; Маковецький, Борис Іванович; Маковецкий, Борис Иванович; Makovetskyi, Borys; Саньков, Петро Миколайович; Саньков, Петро Миколайович; Sankov, Petro; Палагіна, Лариса Павлівна; Палагина, Лариса Павловна; Palahyna, Larysa (2020-10)
  UK: Історія кафедри архітектури починається з перших днів створення ДІБІ (зараз ДВНЗ ПДАБА). За 90 років існування кафедра пройшла великий і важливий для академії і, зокрема, архітектурного факультету, факультету промислового ...
 • Бєліков, Анатолій Серафимович; Беликов, Анатолий Серафимович; Bielikov, Аnatolii; Сафонов, Володимир Васильович; Сафонов, Владимир Васильевич; Safonov, Volodymyr; Чередніченко, Людмила Антонівна; Чередниченко, Людмила Антоновна; Cherednichenko, Liudmyla; Шаломов, Володимир Анатолійович; Шаломов, Владимир Анатольевич; Shalomov, Vladymyr (2020-10)
  UK: Бурхливе зростання капітального будівництва в країні на початку 70-х років залучило до будівельного комплексу мільйони робітників, техніків та інженерів-будівельників. У той же час значний рівень травматизму в будівельній ...
 • Ярошенко, Денис Сергійович; Ярошенко, Денис Сергеевич; Yaroshenko, Denys; ‪Гуслиста, Ганна Едуардівна; Гуслистая, Анна Эдуардовна; ‪Huslysta, Hanna (2020-08)
  UK: Постановка проблеми. Аналіз публікацій із визначення динамічних навантажень на будівлі і споруди показав, що, по-перше, досі немає чіткої узгодженої термінології в цій галузі знань, по-друге, в різних сферах науки і ...
 • Шехоркіна, Світлана Євгеніївна; Шехоркина, Светлана Евгеньевна; Shekhorkina, Svitlana; Савицький, Микола Васильович; Савицкий, Николай Васильевич; Savytskyi, Mykol (2020-08)
  UK: Постановка проблеми. Проектування багатоповерхових будівель ведеться виходячи із вимог забезпечення як несної здатності, так і експлуатаційної придатності. Критерії експлуатаційної придатності включають обмеження величин ...
 • Челноков, Олександр Васильович; Челноков, Александр Васильевич; Chelnokov, Oleksandr; Сологубова, Світлана Вікторівна; Сологубова, Светлана Викторовна; Solohubova, Svitlana; Швець, Ірина Анатоліївна; Швец, Ирина Анатольевна; Shvets Iryna; Гіркіна, Дарина Дмитрівна; Гиркина, Дарья Дмитриевна; Hirkina, Daryna (2020-08)
  UK: Проведено ретельний аналіз проблеми вдосконалення навчання в закладах вищої освіти технічного профілю та складнощів, що виникають під час навчання студентів, пов'язаних зі специфікою отримання знань за спеціальністю ...
 • Цимбалова, Тетяна Анатоліївна; Цымбалова, Татьяна Анатольевна; Tsymbalova, Tetiana (2020-08)
  UK: Постановка проблеми. На сучасному етапі світового розвитку мобільне житло використовується дуже широко і має великий типологічний діапазон. Формування структури мобільних житлових технологій визначається соціальними ...
 • Сейтасанов, Едем Рустемович; Сейтасанов, Эдем Рустемович; Seitasanov, Edem (2020-08)
  UK: Постановка проблеми. Розглянуто типологію планування кримськотатарського житла у різних районах Криму. Визначено основні планувальні рішення, які складалися протягом кількох століть проживання кримських татар у Криму ...
 • Плис, Михайло Михайлович; Плис, Михаил Михайлович; Plys, Mykhailo; Гармаш, Світлана Миколаївна; Гармаш, Светлана Николаевна; Harmash, Svitlana; Герасименко, Володимир Олександрович; Герасименко, Владимир Александрович; Herasymenko, Volodymyr; Кушнір, Ірина Петрівна; Кушнир, Ирина Петровна; Kushnir, Iryna (2020-08)
  UK: Постановка проблеми. Україна бере участь у міжнародних договорах, які стосуються охорони праці: Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці; Директиви Європейського союзу; Договори та угоди, підписані в ...
 • Мітіна, Наталія Борисівна; Митина, Наталья Борисовна; Mitina, Nataliia; Герасюк, Ірина Сергіївна; Герасюк, Ирина Сергеевна; Herasiuk, Iryna (2020-08)
  UK: В Україні щодня в середньому травмується понад 60 працівників, з них троє зі смертельними наслідками, три з чотирьох виробничих травм із втратою працездатності, а кожна друга спричиняє втрату працездатності на 50 %. ...
 • Комаров, Кирило Олександрович; Комаров, Кирилл Александрович; Komarov, Kyrylo; Комаров, Михайло Олександрович; Комаров, Михаил Александрович; Komarov, Mykhailo (2020-08)
  UK: Постановка проблеми. Досліджуються діючі та експериментальні методи узгодження архітектурних просторів із потребами осіб із вадами зору і визначаються найбільш актуальні підходи та шляхи у цьому контексті для модернізації ...
 • Іванцов, Сергій Вікторович; Иванцов, Сергей Викторович; Ivantsov, Serhii; Несвєтова, Анастасія Сергіївна; Несветова, Анастасия Сергеевна; Nesvietova, Anastasiia; Кушнір, Н. О.; Кушнир, Н. О.; Kushnir, Nadiia (2020-08)
  UK: Вступ. Дослідження впливу хімічного складу матеріалів на їх механічні властивості частіше за все реалізується шляхом моделювання. Такий підхід дозволяє встановити взаємно однозначну відповідність між складом і властивостями ...
 • Ефанов, В. С.; Ефанов, В. С.; Yefanov, V.; Шевченко, В. Г.; Шевченко, В. Г.; Shevchenko, V.; Шалева, Наталія Валеріївна; Шалева, Наталья Валерьевна; Shaleva, Nataliia; Омельченко, Ольга Станіславівна; Омельченко, Ольга Станиславовна; Omelchenko, Olha; Омельченко, В. А.; Омельченко, В. А.; Омельченко, V. (2020-08)
  UK: Постановка проблеми. Сучасні енергетичні установки та авіадвигуни працюють за підвищених температур. Якщо в перших газотурбінних двигунах (ГТД) робочі температури матеріалу становили від 600 до 900 °С, то в подальшому ...
 • Дубров, Юрий Исаевич; Дубров, Юрій Ісайович; Dubrov, Yurii (2020-08)
  RU: Введение. Учитывая, что в статье [1] наряду с логическими бифуркациями встречаются алогические бифуркации, возникла необходимость выяснения их источников. С этой целью проведен анализ возможных источников алогичных ...
 • Гуліда, Едуард Миколайович; Гулида, Эдуард Николаевич; Hulida, Eduard; Шарий, Володимир Володимирович; Шарый, Владимир Владимирович; Sharyi, Volodymyr (2020-08)
  UK: Постановка проблеми. У сфері пожежної безпеки користуються терміном «пожежний ризик», тобто це міра можливості реалізації пожежної небезпеки об’єктів захисту та її наслідків для людей і матеріальних цінностей. Гарантування ...

View more