2019

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Думанж, Мохамед; Doumongue, Moxamed; Булбар, Александр; Boulbair, Alexander; Лімам, Карім; Limam, Karim; Бенабед, Ахмед; Benabed, Ahmed (2019-11)
  UK: Відомо, що підприємства поліграфічних послуг викидають в навколишнє середовище численні забруднюючі речовини під час різних процесів друку, склеювання та різання паперу. Тому все більше працівників друкарської галузі ...
 • Шатов, Сергій Васильович; Шатов, Сергей Васильевич; Shatov, Serhii; Савицький, Микола Васильович; Савицкий, Николай Васильевич; Savytskyi, Mykola; Марченко, Олена Іванівна; Марченко, Елена Ивановна; Marchenko, Olena (2019-11)
  UK: Різні сфери виробництва застосовують інноваційні будівельні технології, направлені на поліпшення якості житла та зменшення його вартості, зведення сучасних промислових споруд. Ці технології передбачають практичне ...
 • Цибрій, Лариса Володимирівна; Tsybrii, Larysa (2019-11)
  UK: Знайти кількісну оцінку впливу категорійних факторів на пояснювану змінну. Для передбачення значення числової змінної залежно від значень інших числових змінних використовується регресійний аналіз статистичної моделі, ...
 • Трофименко, Віталій Васильович; Трофименко, Виталий Васильевич; Trofymenko, Vitalii; Трофименко, Анатолий Васильевич; Трофименко, Анатолий Васильевич; Trofymenko, Anatolyi (2019-11)
  UK: Задача преобразования лучистой енергии в тепловую или электрическую связана с необходимостью применения новых материалов с высокой поглощательной способностью и теплопроводностью. Металлы с чистой гладкой поверхностью ...
 • Сакно, Ольга Петрівна; Сакно, Ольга Петровна; Sakno, Olha; Колеснікова, Тетяна Миколаївна; Колесникова, Татьяна Николаевна; Kolesnikova, Tetiana; Олло, Василь Петрович; Олло, Василий Петрович; Ollo, Vasyl (2019-11)
  UK: Сучасна математика дозволяє розв'язувати задачі, пов'язані з суб'єктивним сприйняттям, неоднозначною оцінкою обстановки людини і прийняттям рішень у нечітких умовах. Теорія нечітких множин дозволяє оперувати математично ...
 • Полторацька, Вікторія Миколаївна; Полторацкая, Виктория Николаевна; Poltoratska, Viktoriia; Тимошенко, Олена Анатоліївна; Тимошенко, Елена Анатольевна; Tymoshenko, Olena; Бойко, Аліна Олексіївна; Бойко, Алина Алексеевна; Boiko, Alina; Шаламова, Аліна Дмитрівна; Шаламова, Алина Дмитриевна; Shalamova, Alina (2019-11)
  UK: Велике значення в корекції та нейтралізації негативного впливу антропогенних факторів на формування екологічно безпечного середовища життєдіяльності людини повинні мати заходи оздоровлення урбанізованого середовища. ...
 • Менейлюк, Іван Олександрович; Менейлюк, Иван Александрович; Meneiliuk, Ivan (2019-11)
  UK: Обсяг зведення цивільних будинків в Україні постійно зростає, при цьому його умови стають більш складними порівняно з іншими видами будівництва. У вивченій нормативній та довідковій літературі не було знайдено досліджень ...
 • Колесник, Інна Олександрівна; Колесник, Инна Александровна; Kolesnyk, Inna; Кислиця, Ліна Вікторівна; Кислица, Лина Викторовна; Kyslytsia, Lina; Капшук, Ольга Анатоліївна; Капшук, Ольга Анатольевна; Kapshuk, Olha; Кірнос, Олеся Валеріївна; Кирнос, Олеся Валерьевна; Kirnos, Olesia; Бондар, Дмитро Віталійович; Бондарь, Дмитрий Витальевич; Bondar, Dmytryi (2019-11)
  UK: Аналіз ринку сільськогосподарської продукції показує, що збільшення цін на продукцію сільського господарства спричинює підвищення рентабельності діяльності сільськогосподарських виробників. Для більшої ефективності ...
 • Ковтун-Горбачова, Тетяна Анатоліївна; Ковтун-Горбачева, Татьяна Анатольевна; Kovtun-Horbachova, Tetiana; Галич, Євген Григорович; Галич, Евгений Григорьевич; Halych, Yevhen (2019-11)
  UK: Розглядається необхідність проведення перевірки договорів підряду в будівництві, фінансування яких планується здійснювати повністю або частково за рахунок різних видів бюджету або за рахунок інвесторів. Обґрунтовується ...
 • Єршова, Ніна Михайлівна; Ершова, Нина Михайловна; Yershova, Nina (2019-11)
  UK: Проведені в багатьох країнах теоретичні дослідження показали, що активні системи підвішування, в яких як сигнал зворотного зв'язку використовують прискорення або абсолютну швидкість, дозволяють значно поліпшити ходові ...
 • Дубров, Юрий Исаевич; Дубров, Юрій Ісайович; Dubrov, Yuryi (2019-11)
  RU: С целью установления причин возникновения неожиданных бифуркаций открытых систем представлена настоящая работа, в которой, базируясь на кооперативном взаимодействии однонаправленных открытых систем, автор выдвигает ...
 • Данішевський, Владислав Валентинович; Данишевский, Владислав Валентинович; Danishevskyy, Vladislav; Гайдар, Анастасія Миколаївна; Гайдар, Анастасия Николаевна; Haidar, Anastasiia (2019-11)
  UK: Оптимальне проектування будівель та споруд потребує вирішення низки важливих проблем, пов'язаних з визначенням найкращої топології і геометричної форми конструкцій, фізичних властивостей елементів, зв'язків елементів ...
 • Аббас, Аділ Джаббар; Аббас, Адил Джаббар; Abbas, Adil Jabbar; Нікіфорова, Тетяна Дмитрівна; Никифорова, Татьяна Дмитриевна; Nikiforova, Tetiana; Шляхов, Костянтин Валерійович; Шляхов, Константин Валерьевич; Shliakhov, Kostiantyn; Сопільняк, Артем Михайлович; Сопильняк, Артем Михайлович; Sopilniak, Artem (2019-11)
  UK: Рівень сейсмічного навантаження значно впливає на конструктивну схему будинку, що, у свою чергу зумовлює збільшення витрат бетону та арматури, і як наслідок, підвищення вартості будинку. Наразі практично відсутні дані ...
 • Ярова, Тетяна Петрівна; Яровая, Татьяна Петровна; Yarova, Tetiana; Середа, Світлана Юріївна; Середа, Светлана Юрьевна; Sereda, Svitlana; Сопільняк, Артем Михайлович; Сопильняк, Артем Михайлович; Sopilniak, Artem (2019-10)
  UK: Постановка проблеми.Актуальність теми реконструювання пам'яток архітектури очевидна. Досить зазначити, що цілі міста відновлювалися після світових війн у первозданному вигляді. Для складання проектів реставрації ...
 • Рижков, Ігор Вікторович; Рыжков, Игорь Викторович; Ryzhkov, Ihor (2019-10)
  UK: Постановка проблеми. Наразі знаходять широке застосування системи, в яких необхідно проводити оцінювання параметрів просторової орієнтації об'єктів. Приклади таких систем – комп'ютерні системи (КС) управління буровим ...
 • Романенко, Андрій Олександрович; Романенко, Андрей Александрович; Romanenko, Andrii; Кушнір, Євген Георгійович; Кушнир, Евгений Георгиевич; Kushnir, Yevhen; Остапчук, А. О.; Остапчук, А. О.; Ostapchuk, A. (2019-10)
  UK: Мета статті – оцінювання тріщинуватості на основі методу визначення фрактальної розмірності скельного масиву на прикладі Інгулецького кар’єру. Виклад основного матеріалу. Для виконання досліджень обрано ділянки бортів ...
 • Ткач, Дмитро Іванович; Ткач, Дмитрий Иванович; Tkach, Dmytro (2019-10)
  UK: Постановка проблеми. Стаття присвячена філософському обґрунтуванню системності теорії оборотних зображень з метою актуалізації важливості геометрографічної підготовки студентів як одного з найважливіших чинників ...
 • Нестерова, Олена Валентинівна; Нестерова, Елена Валентиновна; Nesterova, Olena; Шарков, Володимир Вікторович; Шарков, Владимир Викторович; Sharkov, Volodymyr; Журавльова, Олена Аліївна; Журавлева, Елена Алиевна; Zhuravlova, Olena; Нестеров, Ярослав; Нестеров, Ярослав; Nesterov, Yaroslav (2019-10)
  UK: Постановка проблеми.Проаналізувавши ситуацію щодо малих річок України, автори дійшли висновоку, що вони забруднені більше, ніж великі. Це пояснюється не тільки їх малою водністю, а й недостатньою охороною. Проблеми ...
 • Моторний, Антон Миколайович; Моторный, Антон Николаевич; Motornyi, Anton; Моторний, Микола Антонович; Моторный, Николай Антонович; Motornyi, Mykola (2019-10)
  UK: Виконано аналіз існуючих законів розподілу напружень у масиві ґрунту від зовнішніх і внутрішніх силових впливів. Показано, що наявні класичні рішення напружено-деформованого стану пружного півпростору від впливу на ...
 • Колохов, Віктор Володимирович; Колохов, Виктор Владимирович; Kolokhov, Viktor; Сопільняк, Артем Михайлович; Сопильняк, Артем Михайлович; Sopilniak, Artem; Смирнов, Антон Сергійович; Смирнов, Антон Сергеевич; Smyrnov, Anton (2019-10)
  UK: Постановка проблеми. Визначення фізико-механічних характеристик матеріалу конструкцій із застосуванням неруйнівних методів – основа визначення технічного стану будівель та споруд. Діючі нормативні документи чітко не ...

View more