Please use this identifier to cite or link to this item: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1584
Title: Щодо визначення фактичного напруженого стану елементів плоских збірно-монолітних перекриттів
Other Titles: К определению фактического напряженного состояния элементов плоских сборно-монолитных перекрытий
To the determination of the actual stress state of the elements of flat precast-monolithic slabs
Authors: Зезюков, Денис Михайлович
Зезюков, Денис Михайлович
Zeziukov, Denys
Махінько, Микола Миколайович
Махинько, Николай Николаевич
Makhinko, Mykola
Буцька, Олена Леонідівна
Буцкая, Елена Леонидовна
Butska, Olena
Котов, Микола Андрійович
Котов, Николай Андреевич
Kotov, Mykola
Keywords: збірно-монолітні перекриття
залізобетонні елементи
рамні та зв’язків каркаси
арковий ефект
сборно-монолитные перекрытия
железобетонные элементы
рамные и связей каркасы
арочный эффект
precast-monolithic slabs
reinforced concrete elements
frame and braced framework
arched effect
Issue Date: Apr-2019
Citation: Щодо визначення фактичного напруженого стану елементів плоских збірно-монолітних перекриттів / Д. М. Зезюков, М. М. Махінько, О. Л. Буцька, М. А. Котов // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2019. – № 2. – С. 64-71.
Abstract: UK: Постановка проблеми. Останнім часом набула широкого поширення конструктивна система із застосуванням рамного та рамно-в'язевого каркасів зі збірними залізобетонними елементами (плоскі збірно-монолітні перекриття). У конструкції каркаса використовуються монолітні або збірні колони і збірно-монолітне плоске перекриття. Конструктивне рішення являє собою плоский диск перекриття, що складається зі збірних багатопустотних плит, що примикають в одному рівні до монолітних несучих ригелів (умовних ригелів), за допомогою бетонних шпонок, розміщених у відкритих по торцях плит круглих пустотах і виконаних монолітно з несучими ригелями. Великий інтерес представляє робота стиків торців плит з несучими ригелями. Здається, що внизу в вищевказаних стиках діють деформації стиснення, як наслідок роботи багатопустотних плит в складі диска перекриття на вигин з упором в несучі ригелі відповідно до гіпотези плоских пере-тинів що має впливати на напружений стан елементів багатопустоних плит перекриттів. Встановлено, що розподіл основних напружень на розтяг та стиск у поздовжньому центральному перерізі багатопустоних плит перекриттів, що затиснуті через отвори в лінійній та фізично нелінійній задачі, на основі проведених досліджень, неоднаковий. У лінійній та фізично нелінійній постановці задачі показано, що розподіл основних стискаючих напружень відрізняється за своєю природою. Доведено, що у випадку лінійної задачі в чверті проліту багатопустоних плит перекриттів існує зона нульових напружень, яка є границею між розподілом основних стискаючих напружень в нижньому краю і верхньому краю перерізу елемента, при цьому в нелінійній постановці задачі зона нульової напруги відсутня. Виявлено, що під впливом арочного ефекту початковий згинальний момент в середніх отворах від дії розподіленого навантаження частково зменшується.
RU: Постановка проблемы. В последнее время получила широкое распространение конструктивная система с применением рамного и рамно-связевого каркасов со сборными железобетонными элементами (плоские сборно-монолитные перекрытия). В конструкции каркаса используются монолитные или сборные колонны и сборно-монолитное плоское перекрытие. Конструктивное решение представляет собой плоский диск перекрытия, состоящий из сборных многопустотных плит, примыкающих в одном уровне к монолитным несущим ригелям (условным ригелям), с помощью бетонных шпонок, расположенных в открытых по торцам плит круглых полостях и выполненных монолитно с несущими ригелями. Большой интерес представляет работа стыков торцов плит с несущими ригелями. Представляется, что внизу в вышеуказанных стыках действуют деформации сжатия, как следствие работы многопустотных плит в составе диска перекрытия на изгиб с упором в несущие ригели согласно гипотезе плоских сечений, что должно влиять на напряженное состояние элементов перекрытий.
EN: Problem statement. Recently, a constructive system with the use of frame and frame-bced frameworks with precast reinforced concrete elements (flat precast-monolithic slabs) has been widely spread. The design of the frame uses monolithic or prefabricated columns and prefabricated monolithic flat slabs. A constructive solution is a flat floor slab consisting of precast hollow-core slabs adjacent in one level to monolithic bearing girders (conditional girders), using concrete dowels located in round cavities open at the plate ends and made monolithically with bearing girders. The work of the joints of the ends of the plates with bearing girders is of great interest. It appears that below in the above mentioned joints there are deformations of compression, as a result of the work of hollow-core slabs as the part of the floor slab for bending with an emphasis on bearing crossbars according to the hypothesis of flat sections that should affect the stressed state of the slab elements. It is established that the distribution of the main tensile and compressive stresses in the longitudinal central section of the multi-tensile plates clamping through the apertures in the linear and physically nonlinear problem, based on the performed studies, is not the same. In the linear and physically nonlinear formulation of the problem one can see that the distribution of the main compressive stresses is different by nature. Thus, in the case of a linear problem in the quarter of the slab, there is a zone of zero stresses, which is the boundary between the distribution of the main compressive stresses in the lower edge and the upper passage of the section of the element. In the nonlinear formulation of the problem, the zero-voltage zone is absent. Under the influence of the arched effect, the initial bending moment in the middle bores under the action of the distributed load is partially reduced.
URI: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1584
Other Identifiers: http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/176735
DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.280519.63.437
Appears in Collections:№ 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zeziukov.pdf703,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.