Періодичні видання академії Community home page

Browse

Sub-communities within this community

Logo

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

Вісник ПДАБА є фаховим науковим виданням в галузі технічних наук, будівництва та архітектури. ISSN 2312-2676. Програмна мета та тематична спрямованість — поширення інформації про наукові праці та результати науково-дослідних розробок; висвітлення досягнень діяльності вчених у галузі розвитку теорії, практики конструювання і технології будівельної техніки, систем управління, комп'ютерних систем, інформаційних технологій. Зміст Видання складають раніше ніде не опубліковані оригінальні або оглядового характеру наукові статті, наукові повідомлення і матеріали з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки. Збірник наукових праць входить до переліку № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук та архітектури згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2015 № 1021 (Додаток № 1).

Logo

Економічний простір

Збірник наукових праць "Економічний простір" є міжнародним науковим економічним рецензованим виданням, в основі діяльності якого покладено публікацію наукових статей з метою їхнього поширення серед науковців як України, так і за її межами Засновник фахового видання з економіки - державний вищий навчальний заклад Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА) http://www.pgasa.dp.ua Свідоцтво про державну реєстрацію в Мінюсті України № 12699-1583Р від 17.05.2007р Реєстрація в переліку наукових фахових видань України: Наказ Міністерства освіти і науки України №1081 від 29.09.2014р. Міжнародна реєстрація: ISSN 2224-6282 Збірник «Економічний простір» включений до міжнародних наукометричних баз та інформаційно-аналітичних систем: Index Copernicus http://journals.indexcopernicus.com/+,p3843,3.html) Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=sLRr06MAAAAJ&hl=rus: /sholar.google.com.ua/citations?user=sLRr06MAAAAJ&hl=ru Цілями збірнику „Економічний простір” є сприяння розвитку наукових шкіл з питань просторової економіки, сталого екологозбережуючого розвитку регіонів та підприємств, інноваційних процесів макро- і мікрорівня, глобальних проблем економічного розвитку, стратегічного управління інвестиціями, енергозбереження та освітніх інновацій. Згідно з зазначеними цілями зроблено рубрикацію збірнику та сформовано якісний склад редакційної колегії (Редколегія) з фахівців у відповідних сферах наукових досліджень. Редакційна політика базується на принципах обїєктивності та неупередженості; комплексності рецензування (зовнішнє та внутрішнє, в т.ч. "сліпе", рецензування); дотримання наукової етики; доступності та оперативності у спілкуванні з авторами. Перелік рецензентів по науковим статтям за певний календарний рік охоплює науковців з різних ВНЗ та наукових закладів України. Процедура рецензування полягає в наступному: разом зі статею та метаданими до неї автори подають до редакції зовнішню рецензію доктора наук, засвідчену установою, де працює рецензент. Науковий спупінь рецензента має бути виключно: доктор економічних наук! Наступним етапом рецензування є надсилання наукової статті на внутрішнє рецензування редакції; в даному випадку рецензентами виступають члени редакційної колегії або залучені фахові науковці з тематики статті. Рецензент не знає прізвище автора та установу, де він працює; автор, в свою чергу, також не знає особи рецензента - цим досягається принцип "сліпого" рецензування. Науковий спупінь рецензента цього етапу рецензування також виключно: доктор економічних наук! Термін публікації матеріалів складає 3 місяці з дня їх надходження до редакції. Статті, відхилені рецензентами та редакційною колегією, повертаються авторам для доопрацювання. Архів статей за останні 3 роки розміщено на сайті збірнику (дивись відповідну закладку) Повний перелік опублікованих наукових статей в електронному вигляді розміщено на сайті Національної Бібліотеки України ім.Вернадського в рубриці "Наукова періодика України" Архів статей можна переглянути на сторінці http://nbuv.gov.ua/j-tit/ecpros

Logo

Металознавство та термічна обробка металів

Металознавство та термічна обробка металів - професійне наукове видання в галузі технічних наук - металознаства, матеріалознавства та будівництва. ISSN 2413-7405 Програмна мета та тематична спрямованість - поширення інформації про нові наукові роботи та результати науково-дослідних розробок; висвітлення наукових досягнень діяльності вчених у галузі розвитку теорії та практики металознавства і термічної обробки металів, а також будівництва. Зміст Видання складають раніше ніде не опубліковані оригінальні або оглядового характеру наукові статті, наукові повідомлення та матеріали за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки. Згідно з додатком 12 до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 №515 входить до переліку №1 наукових професійних видань України, де публікуються результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів доктора і кандидата технічних наук. Реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05 / від 15.01.2003 р. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 2376 від 09.01.1997 р.

Logo

Східна Європа: економіка, бізнес та управління

У журналі висвітлюються актуальні питання економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки. Журнал інформує також про події наукового життя та економічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з економічної тематики. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Науковий журнал з відкритим доступом, що означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Фахова реєстрація: Наказ МОН України від 16 травня 2016 року № 515 Засновник видання: ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури". ISSN (Online): 2518-1971 Періодичність видання: 6 разів на рік. Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: "Східна Європа: економіка, бізнес та управління". Тематичні розділи журналу: 1. Економічна теорія та історія економічної думки 2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини 3. Економіка та управління національним господарством 4. Економіка та управління підприємствами 5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища 7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика 8. Гроші, фінанси і кредит 9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 10. Статистика 11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці Головний редактор: Верхоглядова Наталя Ігорівна, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, завідувач кафедри обліку, економіки та управління персоналом підприємства. Заступник головного редактора: Фісуненко Павло Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, декан економічного факультету, доцент кафедри обліку, економіки та управління персоналом підприємства. Відповідальний секретар: Макарова Ганна Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку, економіки та управління персоналом підприємства.