DSpace Repository

Систематизація світового досвіду висотного будівництва та обґрунтування доцільності його застосування у розробленні будівельних проектів в умовах вітчизняного девелопменту

Show simple item record

dc.contributor.author Кравчуновська, Тетяна Сергіївна
dc.contributor.author Кравчуновская, Татьяна Сергеевна
dc.contributor.author Kravchunovska, Tetiana
dc.contributor.author Заяць, Євген Іванович
dc.contributor.author Заяц, Евгений Иванович
dc.contributor.author Zaiats, Yevhen
dc.contributor.author Косолапов, Анатолій Федорович
dc.contributor.author Косолапов, Анатолий Федорович
dc.contributor.author Kosolapov, Anatolii
dc.contributor.author Єпіфанцева, Світлана Володимирівна
dc.contributor.author Епифанцева, Светлана Владимировна
dc.contributor.author Yepifantseva, Svitlana
dc.date.accessioned 2020-03-24T07:15:43Z
dc.date.available 2020-03-24T07:15:43Z
dc.date.issued 2020-02
dc.identifier http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/198988/199163
dc.identifier DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.260220.67.612
dc.identifier.citation Систематизація світового досвіду висотного будівництва та обґрунтування доцільності його застосування у розробленні будівельних проектів в умовах вітчизняного девелопменту / T. С. Кравчуновська, Є. І. Заяць, A. Ф. Косолапов, С. В. Єпіфанцева // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2020. – № 1. – С. 67–82. en_US
dc.identifier.uri http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2995
dc.description.abstract UK: Постановка проблеми. Особливості висотного будівництва полягають у забезпеченні зростання показників енерго- та ресурсозбереження висотних будівель, скорочення тривалості спорудження висотних будівель і зменшення вартості готової будівельної продукції, зниження експлуатаційних витрат, упровадження будівельних технологій, які забезпечать біосферосумісність висотних об’єктів. Мета статті − аналіз зарубіжного досвіду висотного будівництва та обґрунтування доцільності його застосування для української практики висотного будівництва у розробленні будівельних проектів в умовах вітчизняного девелопменту. Висновок. Зважаючи на те, що в Україні котеджне будівництво перебуває у стадії становлення, а більшість населення ще не готова жити цілорічно за містом, тим більше, що вартість земельних ділянок там надто висока, для української практики висотного будівництва найбільш цінним бачиться досвід європейських країн, а саме: послідовна концентрація сил на дуже обмеженій кількості ділянок; підпорядкування проектування забудови принципам інтегрованого урбанізму з комплексністю забудови та розміщенням транспортних мереж у декількох рівнях; забезпечення комплексності забудови шляхом поєднання об’єктів різного функціонального призначення в будівлях, об’ємно-планувальне рішення яких найбільш гармонійно відповідає їх функції; поєднання в забудові широкої номенклатури будівель (офіси, готелі, громадське обслуговування, навчально-виховні установи, торгівля, розваги і спорт) з метою створення великої кількості робочих місць для більшої частини населення комплексу та його повноцінного обслуговування. В найближчій перспективі слід очікувати саме такої спрямованості розвитку висотного будівництва в Україні. en_US
dc.description.abstract RU: Постановка проблемы. Особенностями высотного строительства является обеспечение роста показателей энерго- и ресурсосбережения высотных зданий, сокращение продолжительности строительства высотных зданий и уменьшение стоимости готовой строительной продукции, снижение эксплуатационных затрат, внедрение строительных технологий, которые обеспечат биосферосовместимость высотных объектов. Цель статьи − анализ зарубежного опыта высотного строительства и обоснование целесообразности его применения для украинской практики высотного строительства при разработке строительных проектов в условиях отечественного девелопмента. Вывод. Несмотря на то, что в Украине коттеджное строительство находится в стадии становления, а большинство населения еще не готово жить круглый год за городом, тем более, что стоимость земельных участков за городом достаточно высока, для украинской практики высотного строительства наиболее ценным является опыт европейских стран, а именно: последовательная концентрация сил на очень ограниченном количестве участков; подчинение проектирования застройки принципам интегрированного урбанизма с комплексностью застройки и размещением транспортных сетей в нескольких уровнях; обеспечение комплексности застройки за счет сочетания объектов различного функционального назначения в зданиях, объемно-планировочные решения которых наиболее гармонично соответствуют их функции; сочетание в застройке широкой номенклатуры зданий (офисы, гостиницы, общественное обслуживание, учебно-воспитательные учреждения, торговля, развлечения и спорт) в целях создания большого количества рабочих мест для большей части населения комплекса и его полноценного обслуживания. В ближайшей перспективе следует ожидать именно такой направленности развития высотного строительства в Украине.
dc.description.abstract EN: Problem statement. Features of high-rise construction are to ensure the growth of energy and resource-saving indicators of high-rise buildings, to reduce the duration of construction of high-rise buildings and reduce the cost of finished construction products, to reduce operating costs, to introduce construction technologies that will ensure biosphere compatibility of high-rise buildings. Purpose of the article. Analysis of the foreign experience of high-rise construction and justification of the appropriateness of its application for the Ukrainian practice of high-rise construction in the development of construction designs in the conditions of domestic development. Conclusion. Despite the fact that in Ukraine cottage construction is in its infancy, and the majority of the population is not yet ready to live all year round in the country, especially since the cost of land in the country is quite high, the experience of European countries is most valuable for the Ukrainian practice of high-rise construction, namely: a consistent concentration of forces in a very limited number of sections; submission of building design to the principles of integrated urbanism with the complexity of development and the location of transport networks at several levels; ensuring the complexity of development by combining objects of various functional purposes in buildings, the space-planning decisions of which most harmoniously correspond to their functions; a combination in the development of a wide range of buildings (offices, hotels, public services, educational institutions, trade, entertainment and sports) in order to create a large number of jobs for the majority of the population of the complex and its full service. In the short term, one should expect just such an orientation in the development of high-rise construction in Ukraine.
dc.language.iso uk en_US
dc.subject висотна будівля en_US
dc.subject висотне будівництво en_US
dc.subject девелопмент en_US
dc.subject біосферосумісність en_US
dc.subject енергоефективність en_US
dc.subject высотное здание en_US
dc.subject высотное строительство en_US
dc.subject девелопмент en_US
dc.subject биосферосовместимость en_US
dc.subject энергоэффективность en_US
dc.subject high-rise building en_US
dc.subject high-rise construction en_US
dc.subject development en_US
dc.subject biosphere compatibility en_US
dc.subject energy efficiency en_US
dc.title Систематизація світового досвіду висотного будівництва та обґрунтування доцільності його застосування у розробленні будівельних проектів в умовах вітчизняного девелопменту en_US
dc.title.alternative Систематизация мирового опыта высотного строительства и обоснование целесообразности его применения при разработке строительных проектов в условиях отечественного девелопмента en_US
dc.title.alternative Systematization of world experience of high-rise construction and substantiation of expediency of its application under the conditions of ukrainian building design development en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account