DSpace Repository

Розвиток теоретичних основ та практичного оцінювання результатів управління зацікавленими сторонами у проектах

Show simple item record

dc.contributor.author Білоконь, Анатолий Іванович
dc.contributor.author Белоконь, Анатолий Иванович
dc.contributor.author Bilokon, Anatolyi
dc.contributor.author Маланчій, Сергій Олександрович
dc.contributor.author Маланчий, Сергей Александрович
dc.contributor.author Malanchiy, Serhei
dc.contributor.author Коцюба, Тетяна Володимирівна
dc.contributor.author Коцюба, Татьяна Владимировна
dc.contributor.author Kotsiuba, Tatiana
dc.date.accessioned 2020-03-23T06:39:19Z
dc.date.available 2020-03-23T06:39:19Z
dc.date.issued 2020-02
dc.identifier http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/198979/199157
dc.identifier DOI:10.30838/J.BPSACEA.2312.260220.10.605
dc.identifier.citation Білоконь А. І. Розвиток теоретичних основ та практичного оцінювання результатів управління зацікавленими сторонами у проектах / А. І. Білоконь, С. О. Маланчій, T. В. Коцюба // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2020. – № 1. – С. 10–23. en_US
dc.identifier.uri http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2982
dc.description.abstract UK: Розв’язується важлива науково-прикладна задача розвитку та практичного оцінювання процесів управління зацікавленими сторонами (ЗС) у проектах, що має велике значення для забезпечення вчасного виконання плану проекту і досягнення результатів, які б задовольняли всі зацікавлені сторони. Виконано аналіз викладених у публікаціях і дослідженнях підходів щодо визначення і контролю важливих діючих осіб в оточенні проекту і наведено всю послідовність дій у вигляді зв'язаних операцій на всіх фазах і етапах управління проектом, що дозволяє проект-менеджерам бачити увесь процес у цілому, контролювати весь ланцюжок результатів і наслідків. Розглянуто, узагальнено і структуровано наявні практичні підходи до визначення й управління зацікавленими сторонами в проектах та структуровано методи, інструменти, дії відносно: фази проекту або групи процесів; етапів управління зацікавленими сторонами; змістовних частин етапів. Це дозволяє подати всю сукупність знань у вигляді системи, звести весь комплекс (набір) методологічних прийомів і засобів управління ЗС, проаналізувати й винайти можливість їх удосконалення. Проаналізовано увесь процес послідовних дій і завдань визначення й аналізу зацікавлених осіб в оточенні проекту, визначено можливості підвищення ефективності управління діючими особами (силами) як в структурному плані, так і відносно розвитку самого процесу. Запропоновано для вибору оптимальної структури, яка б контролювала процеси взаємовідносин, скористатися методом аналізу ієрархій – уявлення проблеми у вигляді ієрархії. Структура представляється можливими альтернативами, які утворюють четвертий (нижчий) рівень ієрархії. Критерії (вимоги до комунікацій, легітимність, оперативність, багатовекторність) утворюють другий рівень ієрархії. У свою чергу, важливість критеріїв залежить від значущості підкритеріїв, які утворюють третій рівень ієрархії. В плані розвитку процесу, базуючись на топології Мітчелла, розробити алгоритм аналізу значимості зацікавлених сторін з урахуванням динаміки зміни, упродовж часу реалізації проекту, складу груп, сили прояву інтересів і ступеня впливу ЗС на проект. Це дозволяє розробити адекватний план управління ЗС і вибудовувати зручний план комунікацій і значно скоротити час на взаємодії, узгодження і вирішення проблем. Показано характер запропонованих змін (удосконалень) процесу управління зацікавленими сторонами, розкрито їх сутність і показано нові можливості та надано практичну оцінку успішності управління ЗС у проектах. Мета дослідження – розвиток та практичне оцінювання управління оточенням проекту з метою кращого задоволення інтересів усіх діючих осіб. Об'єкт дослідження: процеси управління зацікавленими особами в оточенні проекту. Предмет дослідження: методи і засоби управління оточенням проекту. en_US
dc.description.abstract RU: Решается важная научно-прикладная задача развития и практической оценки процессов управления заинтересованными сторонами (ЗС) в проектах, которая имеет большое значение для обеспечения своевременного выполнения плана проекта и достижения результатов, которые бы удовлетворяли все заинтересованные стороны. Выполнен анализ изложенных в публикациях и исследованиях подходов к определению и контролю важных действующих лиц в окружении проекта и представлена вся последовательность действий в виде связанных операций на всех фазах и этапах управления проектом, что позволяет проект-менеджерам видеть весь процесс в целом, контролировать всю цепочку результатов и последствий. Рассмотрены, обобщены и структурированы имеющиеся практические подходы к определению и управлению заинтересованными сторонами в проектах и структурированы методы, инструменты, действия в отношении: фазы проекта или группы процессов; этапов управления заинтересованными сторонами; содержательных частей этапов. Это позволяет представлять всю совокупность знаний в виде системы, свести весь комплекс (набор) методологических приемов и средств управления ЗС, проанализировать и найти возможность их совершенствования. Проанализирован весь процесс последовательных действий и задач определения и анализа заинтересованных лиц в окружении проекта, определены возможности повышения эффективности управления действующими лицами (силами) как в структурном плане, так и в отношении развития самого процесса. В структурном плане предложено для выбора оптимальной структуры, которая бы контролировала процессы взаимоотношений, воспользоваться методом анализа иерархий – представление проблемы в виде иерархии. Структура представляется возможными альтернативами, которые образуют четвертый (нижний) уровень иерархии. Критерии (требования к коммуникациям, легитимность, оперативность, многовекторность) образуют второй уровень иерархии. В свою очередь, важность критериев зависит от значимости подкритериев, которые образуют третий уровень иерархии. В плане развития процесса на основании топологии Митчелла разработан алгоритм анализа значимости заинтересованных сторон с учетом динамики изменения в течение времени реализации проекта состава групп, силы проявления интересов и степени влияния ЗС на проект. Это позволяет разработать адекватный план управления ЗС, выстраивать удобный план коммуникаций и значительно сократить время на взаимодействия, согласования и решения проблем. Показан характер предлагаемых изменений (улучшений) процесса управления заинтересованными сторонами, раскрыта их сущность, показаны новые возможности и дана практическая оценка успешности управления ЗС в проектах. Цель исследования: развитие и практическая оценка управления окружением проекта с целью лучшего удовлетворения интересов всех действующих лиц. Объект исследования: процессы управления заинтересованными лицами в окружении проекта. Предмет исследования: методы и средства управления окружением проекта.
dc.description.abstract EN: The work addresses an important scientific and applied task of developing and evaluating stakeholder management processes in projects, which is important for ensuring timely implementation of the project plan and achieving results that would satisfy all interested parties. The analysis of the approaches described in publications and studies to identify and control important acting parties in the project environment is presented and the entire sequence of actions is presented in the form of related operations at all phases and stages of the project management, which allows project managers to see the whole process as a whole, to control the entire results chain and consequences. Existing practical approaches to identify and manage stakeholders in projects are reviewed, summarized and structured, and methods, tools, and actions are structured in relation to a project phase or a group of processes; stakeholder management phases; substantive parts of the stages. This allows you to represent the entire body of knowledge in the form of a system, to reduce the entire complex (set) of methodological techniques and means of managing the IP, to analyze and find the possibility of their improvement. The whole process of sequential actions and the tasks of identifying and analyzing stakeholders in the project environment are analyzed, the possibilities for increasing the effectiveness of acting people (forces) are determined both structurally and in relation to the development of the process itself. In the structural plan, it is proposed to use the method of hierarchy analysis to represent the problem in the form of a hierarchy to select the optimal structure that would control the processes of relationships. The structure is presented by possible alternatives that form the fourth (lower) level of the hierarchy. Criteria (communication requirements, legitimacy, efficiency, multi-vector nature) form the second level of the hierarchy. In turn, the importance of the criteria depends on the significance of the sub-criteria that form the third level of the hierarchy. In terms of the development of the process, based on the Mitchell topology, an algorithm has been developed to analyze the significance of interested parties, taking into account the dynamics of change during the time of the project, the composition of the groups, the strength of the manifestation of interests and the degree of influence of IP on the project. This allows to develop an adequate IP management plan and build a convenient communication plan and significantly reduce the time for interaction, coordination and problem solving. The nature of the proposed changes (improvements) of the stakeholder management process is shown, their essence is revealed and new features are shown, and practical assessment of the success of managing IP in projects is given. Purpose. Development and practical evaluation of project environment management in order to meet better the interests of all acting parties. Object of study. Management processes of interested parties in the project environment. Subject of study. Methods and means for the project management environment.
dc.language.iso uk en_US
dc.subject середовище проекту en_US
dc.subject особи, зацікавлені у проекті en_US
dc.subject чинники, що визначають успіх проекту en_US
dc.subject оцінка досягнення цілей проекту en_US
dc.subject можливості досягнення цілей кожної із зацікавлених сторін en_US
dc.subject среда проекта en_US
dc.subject лица, заинтересованные в проекте en_US
dc.subject факторы, определяющие успех проекта en_US
dc.subject оценка достижения целей проекта en_US
dc.subject возможности достижения целей каждой из заинтересованных сторон en_US
dc.subject project environment en_US
dc.subject interested parties en_US
dc.subject factors determining the success of the project en_US
dc.subject assessment of the achievement of the project objectives en_US
dc.subject opportunities to achieve the objectives of each of the stakeholders en_US
dc.title Розвиток теоретичних основ та практичного оцінювання результатів управління зацікавленими сторонами у проектах en_US
dc.title.alternative Развитие теоретических основ и практической оценки результатов управления заинтересованными сторонами в проектах en_US
dc.title.alternative Development of theoretical basis and practical evaluation of management results of stakeholders in projects en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account