Please use this identifier to cite or link to this item: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/553
Title: Проблеми та перспективи організаційного розвитку енергетичних холдингів України
Other Titles: Issues and prospects for the organizational development of energy holding companies in ukraine
Authors: Гончаров, Юрій Вікторович
Goncharov, Yurii
Keywords: енергетичні холдинги
стратегія організаційного розвитку
диверсифікація енергетичних ресурсів
енергетична інфраструктура
energy holding companies
organizational development strategy
diversification of energy resources,
the energy infrastructure
Issue Date: Apr-2017
Citation: Гончаров Ю. В. Проблеми та перспективи організаційного розвитку енергетичних холдингів України / Ю. В. Гончаров // Економічний простір. - 2017. - № 120. - С. 110-120.
Abstract: UK: У статті ідентифіковано основні проблеми організаційного розвитку енергетичних холдингів України. Автором визначено наявність протиріч між чинниками впливу на розвиток енергетичних холдингів. Основними проблемами організаційного розвитку енергетичних холдингів є диверсифікація енергетичних ресурсів, зниження ефективності генерації за видами енергоресурсів, зменшення рівня інвестицій в енергетичну інфраструктуру, необхідність оптимізації портфелю генерації енергетичних холдингів, зростання вимог споживачів до якості послуг та обслуговування, підвищення екологічних вимог до енергогенерації та формування умов для соціально-економічного розвитку територій на яких здійснюється господарська діяльність енергогенеруючими підприємствами та організація дозвілля працівникам енергетичних підприємств. Встановлена залежність між ефективністю організаційного розвитку та імплементацією директив за договором Енергетичного співтовариства. Автором запропоновано використання стратегічного підходу до формування прогнозів розвитку енергетичних холдингів України. Формування системи стратегічного управління організаційним розвитком повинно відповідати вимогам гнучкості й адаптивності планів, оперативності прийняття управлінських рішень та наявності зворотного зв’язку при впровадженні певних стратегічних альтернатив. Ідентифікація викликів держаної політики щодо регулювання взаємодії та розвитку енергетичних холдингів уможливила формування стратегічних напрямів їх подолання. Структурно-інституційна трансформація взаємовідносин між суб’єктами енергоринку та інформаційно-технологічне оновлення є ключовими напрямами організаційного розвитку енергетичних холдингів. Реалізація програм за визначеними пріоритетами уможливить прискорений вихід з економічної та енергетичної кризи суб’єктів енергоринку, сприятиме збереженню існуючих конкурентних позицій українських енергохолдингів на європейському енергетичному ринку.
EN: The paper has identified the main issues of the organizational development of energy holding companies in Ukraine. The author has found the availability of contradictions between the factors influencing the development of energy holding companies. The main issues of the organizational development of energy holding companies are diversification of energy resources, reduction of the generation efficiency according to the type of energy resources, reduction of investments into the energy infrastructure, the necessity to optimize the portfolio of energy holding companies generation, the growth of consumer demands for quality service and maintenance, the increase of the environmental requirements as to energy generation and creation of the conditions for social and economic development of the territories where the economic activities are conducted by energy generating companies and organization of leisure activities of the employees at the energy generating companies. The dependence between the effectiveness of organizational development and implementation of the directives under the Energy Community Agreement has been established by the author. The author has offered the use of a strategic approach to the creation of development forecasts for the energy holding companies in Ukraine. The formation of a system for strategic management of the organizational development must comply with the requirements of flexibility and adaptability of the plans, the efficiency of management decisions and the feedback availability when implementing certain strategic alternatives. The identification of challenges of the state policy as for the regulation of collaboration and development of energy holding companies has made it possible to create strategic directions for their solution. The structural and institutional transformation of the relationships between the energy market subjects and information technology upgrades, in our point of view, are the key areas for the organizational development of energy holding companies. The implementation of the programs according to the identified priorities will accelerate the exit of the energy market businesses from the economic and energy crisis and will help preserve the existing competitive position of the Ukrainian energy holding companies on the European energy market.
URI: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/553
Other Identifiers: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2017_120_13
Appears in Collections:№ 120

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Goncharov.pdf204,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.