Please use this identifier to cite or link to this item: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3359
Title: Екопоселення – пріоритет державної політики розвитку сільських територій
Other Titles: Экопоселение - приоритет государственной политики развития сельских территорий.
Ecovillage – a public policy priority of rural development
Authors: Кириленко, Іван Григорович
Кириленко, Иван Григорьевич
Kyrylenko, Ivan
Євсєєва, Галина Петрівна
Евсеева, Галина Петровна
Yevseіeva, Halyna
Савицький, Микола Васильович
Савицкий, Николай Васильевич
Savitsky, Mykola
Keywords: сталий розвиток
екопоселення
сільські території
територіальна громада
устойчивое развитие
экопоселение
сельские территории
территориальная община
steady development
territorial society
ecovillage
rural territories
Issue Date: Apr-2015
Citation: Кириленко І. Г. Екопоселення – пріоритет державної політики розвитку сільських територій / І. Г. Кириленко, Г. П. Євсєєва, М. В. Савицький // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепр. гос. акад. стр-ва и архитектуры. – Днепр, 2015. – Вып. 81. – С. 21-30. – (Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития).
Abstract: UK: Мета цієї роботи полягає в аналізі вітчизняного законодавства, виділенні основних напрямів розвитку екокомплексів на сільських територіях України, виокремлення основних проблем на шляху створення екокомплексів, дослідженні практики розвитку сільських територій в Україні та іноземних країнах, виробленні власних пропозицій для стимулювання розвитку сільських територій у вигляді екопоселень. Методика базується на фундаментальних дослідженнях провідних науковців галузі. Аналізуючи статистичні дані щодо розвитку сільських територій України та зоконодавчі документи, отримано результати. Більшість із проблем щодо забезпечення сталого розвитку сільських територій та створення екопоселень тісно пов’язані між собою. Це зумовлює необхідність застосування інтегрованого підходу до соціально-економічної модернізації регіонів та міст України на засадах сталого розвитку. Курс на євроінтеграцію, визнаний Україною як пріоритетний, передбачає імплементацію європейських стандартів якості життя, кращих практик країн ЄС щодо досягнення сталого розвитку міст та сільських регіонів. Наукова новизна і практична значимість полягає у вирішенні системного підходу до проблеми заселення і оновлення сільських територій: створити передумови для стабільного розвитку сільських територій як базису забезпечення належного розвитку екопоселень, створюючи цим сприятливі соціально-економічних умови проживання на селі; завершити паспортизацію сільських населених пунктів, що дозволить визначити необхідну кількість можливих об’єктів для створення екопоселень; з метою концентрації ресурсів на реалізації завдань щодо розвитку села здійснити інвентаризацію державних програм, які містять у своєму складі заходи щодо такого розвитку, забезпечити коригування переліку заходів, передбачаючи зміни, які б стосувалися організації та функціонування екопоселень; завершення процесу розмежування земель загальнодержавної та комунальної власності, а також забезпечення органів місцевого самоврядування сільських територіальних громад правом розпоряджатися земельними ресурсами, що перебувають у власності відповідної територіальної громади; затвердити регіональні плани заходів щодо будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в належному стані доріг загального користування у сільській місцевості та під'їзних доріг з твердим покриттям до сільських населених пунктів.
RU: Цель этой работы заключается в анализе отечественного законодательства, выделении основных направлений развитию экокомплексов на сельских территориях Украины, выделения основных проблем на пути создания экокомплексов, исследовании практики развития сельских территорий в Украине и иностранных странах, выработке собственных предложений для стимулирования развития сельских территорий в виде экопоселений. Методика базируется на фундаментальных исследованиях ведущих ученых отрасли. Анализируя статистические данные относительно развития сельских территорий Украины и зоконодательные документы, получены результаты. Большинство из проблем относительно обеспечения устойчивого развития сельских территорий и создания экопоселений тесно связаны между собой. Это предопределяет необходимость применения интегрированного подхода к социально-экономической модернизации регионов и городов Украины на принципах устойчивого развития. Курс на евроинтеграцию, признанный Украиной как приоритетный, предусматривает имплементацию европейских стандартов качества жизни лучших практик стран ЕС относительно достижения устойчивого развития городов и сельских регионов. Научная новизна и практическая значимость заключается в решении системного подхода к проблеме заселения и обновления сельских территорий: создать предпосылки для стабильного развития сельских территорий как базиса обеспечения надлежащего развития экопоселений, создавая этим благоприятные социально-экономических условия проживания на селе; завершить паспортизацию сельских населенных пунктов, которая позволит определить необходимое количество возможных объектов для создания экопоселений; с целью концентрации ресурсов на реализации заданий относительно развития села осуществить инвентаризацию государственных программ, которые содержат в своем составе мероприятия относительно такого развития, обеспечить корректировку перечня мероприятий, предусматривая изменения, которые бы касались организации и функционирования экопоселений; завершение процесса разграничения земель общегосударственной и коммунальной собственности, а также обеспечение органов местного самоуправления сельской территориальной общиной распоряжаться земельными ресурсами, что находятся в собственности соответствующего территориальной общины; утвердить региональные планы мероприятий относительно строительства, реконструкции, ремонта и содержания в надлежащем состоянии дорог общего пользования в сельской местности и подъездных дорог с твердым покрытием к сельским населенным пунктам.
EN: The purpose of this work consists in the analysis of home legislation, selection of basic directions of development of eco complexes on rural territories of Ukraine, selection of basic problems on the way of creation of eco complexes, research of practice of development of rural territories in Ukraine and foreign countries, making of own suggestions for stimulation of development of rural territories as ecovillages. Methodology is based on fundamental researches of leading scientists of industry. Analyzing statistical data in relation to development of rural territories of Ukraine and documents are got. Results .Majority from problems in relation to providing of steady development of rural territories and creation of ecovillages closely connected between each other.It predetermines the necessity of application of the integrated approach to socio-economic modernisation of regions and cities of Ukraine on principles of steady development. The course on eurointegration, confessed by Ukraine as priority, implementation of the European standards of quality of life the best practices of countries of EUenvisages in relation to the achievement of steady development of cities and rural regions. A scientific novelty and practical meaningfulness consist in the decision of approach of the systems to the problem of settling and renovation of rural territories : to create pre-conditions for stable development of rural territories as base of providing with the proper development of ecovillages , creating to these favourable socioeconomic terms of residence on a village; to complete the passport system of rural settlements, that will allow to define the necessary amount of possible objects for creation of ecovillages ; with the purpose of concentration of resources on realization of tasks in relation to development of village to carry out taking of inventory of the government programs which contain in their structure measures in relation to such development, provide adjustment of list of measures, envisaging changes which would concern organization and functioning of ecovillages; completion of process of differentiation of areas of national and communal property, and also providing of organs of local self-government of rural what are in property of appropriate territorial society; to confirm the regional plans of measures in relation to building, reconstruction, repair and maintenance in the proper condition of roads of the general use in rural locality and access roads of hard-surface to the rural settlements.
URI: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3359
Other Identifiers: http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/55772
Appears in Collections:Вып. 81

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kirilenko.pdf370,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.