Please use this identifier to cite or link to this item: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/298
Title: Construction technology of ukrainian national housing (Prydniprovsk region is as an example)
Other Titles: Технології виведення стін українського народного житла (на прикладі Придніпровського регіону)
Технологии выведения стен украинского народного жилья (на примере Приднепровского региона)
Authors: Evseeva, Halyna
Євсєєва, Галина Петрівна
Евсеева, Галина Петровна
Keywords: saman
rolls
pise-walled house
clay-moulded house
саман
вальки
глинобитна хата
глинолита хата
глинобитная хата
глинолитая хата
Issue Date: Mar-2016
Citation: Evseeva G. P. Construction technology of Ukrainian national housing (Prydniprovsk region is as an example) / G. P. Evseeva // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. - 2016. - № 3. - С. 69-80.
Abstract: EN: Problem statement. Nowadays it is difficult to see a typical, old peasant house, or different types of national confident buildings. It will take a little time and some monuments of national architecture will be difficult to find. Meanwhile, rural housing was the most massive object of traditional construction. It embodies the best achievements and experience of national architects; it is of great value for the history of Ukrainian culture, history of Ukrainian art, architecture and ethnography, sustainable construction. National art of peasant house construction of Prydniprovsk region of Ukraine, is multidimensional space and time in an array of hand-made Ukrainian art is a national architecture, its decoration, clothing filling of the interior of the house and estate, as well as plastic and spatial formation, determining loci ritual of family life of Ukrainian village since the ancient times to the present. Analysis of publications. The first publications about the Ukrainian national housing, was made in the late nineteenth - early twentieth century. These were the works of ethnographers and historians M.Sumtsova [17] and D. Bagalіya [1-4], G.Lukomskogo a little [12]. B. Kharuzin’s work is interesting in the context of our study .[19]. The interesting materials were found by us in the series of publications that have appeared in the end of XIX and beginning of XX centures and are associated with vital trend to build fire-resistant housing, and ukrainian peasant house was such kind of housing. "Nowadays such kind of peasant houses and storages are put because they cheap, strong and good and the most important is to be resistant to fire. Houses with brick and stone trying to be built by reach people, and houses with the clay and saman are built by poor people,they are elegant, strong, cheap long- existed and non-flammable " that is stated in the foreword to a small edition by I. Ulashivsky "Saman building" [18]. A small booklet" Valkovi Building (with 20 figures into text). F.S. Dudko also describes in detail tehnology of ukrainian peasant houses construction as the safetiest and the cleanest houses of present. In the 70th of the XX century, works began to appear devoted to the study of nation architecture in Ukraine. The features of construction of one or another region, the types of peasant houses, their interior; construction of farm buildings, equipping of the yard were considered in this work. Among them A. Danyluk "Closed yards in Polesie" [6 -7], A. Danyluk and M. Shpak "Traditional and new in boikivskyi housing construction" [8], M. Strunka "Ukrainian national housing of Mykolaivshchina" [16], M. Manurevich “Gagauz nation housing…”[14], Z. Petrova "Rural houses in the Carpathians" [15] and others [11; 13]. The purpose and the main directions of our research is to study the complex technology of the walls construction of the Ukrainians’national housing of Middle and Lower Naddniprianshchyny of Ukraine (of Prydniprovsk region) of the end of XIX and middle of the XX century, as the Dnipropetrovsk region belongs to this historical and geographical, industrial and economic region.
UK: Постановка проблеми. Уже сьогодні по всій території України не часто можна зустріти типову, стару хату, той чи інший тип народних господарчих споруд. Мине небагато часу і окремі пам’ятки народної архітектури важко буде знайти. Між тим, сільське житло було найбільш масовим об’єктом народного будівництва. У ньому втілені кращі надбання і досвід народних зодчих, воно становить велику цінність для історії культури українського народу, історії українського мистецтва , архітектури та етнографії, екобудівництва. Народне мистецтво хатобудування Наддніпрянської України − багатовимірний у просторі й часі масив українського рукотворного мистецтва − являє собою народну архітектуру, її оздоби, речове наповнення інтер’єру дому та садиби, а також пластично-просторові утворення, що визначають ритуальні локуси родинно життя українського села від найдавніших часів до сьогодення. Аналіз публікацій. Перші фундаментальні спроби дослідити народну архітектуру, зокрема українське народне житло , були зроблені в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Це були праці етнографів та істориків М.Сумцова [17] та Д. Багалія [14−4], у певній мірі –Г.Лукомського [12]. У розрізі нашого дослідження цікавою є робота В. Харузина [19]. Цікаві матеріали знаходимо в серії публікацій, які з’явилися в кінці ХІХ на поч.. ХХ століття і пов’ язані з життєво необхідною тенденцією будувати вогнестійке житло, яким власне була українська хата. «Скрізь тепер намагаються ставити такі хати та комори, щоб і дешеві були, й міцні, і ловкі, а саме головне – щоб не піддавалися так «червоному півневі». Заохочуються ставити – хто заможнішій – будівлі з цегли та каменю, а хто убогіший, той до глиняних, саманних береться, – вони чепурні, міцні, дешеві, довговічні й негорючі», – зазначається в передмові до невеликого видання І. Улашівського «Саманні будівлі» [18]. Невеличка брошура «Вальковия постройки (съ 20 рисунками въ текстъ)» Ф. С. Дудко також детально описує технологію будування української хати як найбезпечнішого та найчистішого (в значенні екологічного Г. Є.) житла цього часу [10]. У 70-ті роки ХХ ст. почали з’являтися праці, присвячені вивченню народного будівництва в Україні. Це роботи, в яких розглядалися особливості забудови того чи іншого регіону, типи хат, їх інтер’єр; будівництво господарчих споруд, облаштування двору. Серед них А. Данилюк «Замкнені двори на Поліссі» [6−7], А. Данилюк та М. Шпак «Традиційне і нове в бойківському житловому будівництві» [8], М. Струнка «Українське народне житло Миколаївщини» [16], М. Мануревич «Народное жилище гагаузов…» [14], З. Петрова Сельские жилые дома в Карпатах [15] та інші [11; 13]. Мета й основні напрямки нашого дослідження полягає у комплексному вивченні технології виведення стін народного житла українців Середньої та Нижньої Наддніпрянщини України (Придніпровського регіону) кінця XIХ - середини ХХ ст., оскільки Дніпропетровщина належить саме до цього історико-географічного та промислово-економічного регіону.
RU: Постановка проблемы. Уже сегодня по всей территории Украины не часто можно встретить типичную, старую хату, тот или другой тип народных хозяйственных сооружений. Минует немного время и отдельные достопримечательности народной архитектуры трудно будет найти. Между тем, сельское жилье было наиболее массовым объектом народного строительства. В нем воплощены лучшие приобретения и опыт народных зодчих, оно представляет большую ценность для истории культуры украинского народа, истории украинского искусства, архитектуры и этнографии, экостроительства. Народное архитектурное искусство Украины Надднепрянщины многомерный в пространстве и времени массив украинского рукотворного искусства; являет собой народную архитектуру, ее убранства, вещественное наполнение интерьера дома и усадьбы, а также пластично-пространственные образования, которые определяют ритуальные локусы семейной жизни украинского села от самых давних времен до нынешнего времени. Анализ публикаций. Первые публикации об украинском народном жилье, были сделаны в конце ХІХ - в начале ХХ века. Это были труды этнографов и историков М. Сумцова [17] и Д. Багалія [1−4], в определенной мере - Г . Лукомського [12]. В разрезе нашего исследования интересной является робота В. Харузина [19]. Интересные материалы находим в серии публикаций, которые появились в конце ХІХ начале. ХХ века и связаны с жизненно необходимой тенденцией строить огнестойкое жилье, которым собственно была украинская хата. "Везде теперь пытаются ставить такие хаты и кладовые, чтобы и дешевые были, и крепкие, и хорошие, а главное - чтобы не поддавались "красному петуху". Поощряются ставить - кто более состоятельный - здания из кирпича и камня, а кто более убог, тот к глиняным, самановым берется, - они нарядны, крепки, дешевы, долговечны и негорючи", - отмечается в предисловии к небольшому изданию І. Улашивского "Самановые здания" [18]. Небольшая брошюра "Вальковия постройки (съ 20 рисунками въ текстъ)" Ф. С. Дудко также детально описывает технологію. В 70-ые годы ХХ ст. начали появляться труды, посвященные изучению народного строительства в Украине. Это работы, в которых рассматривались особенности застройки того или другого региона, типы хат, их интерьер; строительство хозяйственных сооружений, обустройства двора. Среди них А . Данилюк "Замкнутые дворы на Полесье" [6−7], А. Данилюк и М. Шпак "Традиционное и новое в бойковском жилищном строительстве" [8], М. Струнка "Украинское народное жилье Николаевщины" [16], М. Мануревич "Народное жилище гагаузов". [14], З. Петрова «Сельские жилые дома в Карпатах» [15] и другие [11; 13]. Цель и основные направления нашего исследования заключается в комплексном изучении технологии возведения стен народного жилья украинцев Средней и Нижней Надднепрянщины Украины (Приднепровского региона) конца XIХ - середины ХХ ст., поскольку Днепропетровщина принадлежит именно к этому историко-географическому и промышленно-экономическому региону.
URI: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/298
Other Identifiers: http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/66254
Appears in Collections:№ 03

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Evseeva.pdf1,73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.