Please use this identifier to cite or link to this item: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/985
Title: Теоретичні засади та сучасні тенденції становлення екологічного будівництва як чинника сталого розвитку
Other Titles: Theoretical principles and modern trends of the ecological construction as a factor of sustainable development
Authors: Орловський, Євген Сергійович
Orlovskiy, Yevhen
Keywords: економічні теорії
екологізація економічного зростання
сталий розвиток
відтворювальний процес
інвестиційні продукти
екологічне (зелене) будівництво
циркулярна економіка
economic theories
ecologization of economic growth
sustainable development
reproduction process
investment products
ecological (green) construction
circular economy
Issue Date: Dec-2018
Citation: Орловський Є. С. Теоретичні засади та сучасні тенденції становлення екологічного будівництва як чинника сталого розвитку / Є. С. Орловський // Економічний простір. – 2018. – № 140. – С. 182-203.
Abstract: UK: В статті проаналізовані підходи економічних теорій та наукових шкіл індустріального та постіндустріального періоду щодо ролі екологічної складової у відтворювальному процесі як основи екологічної якості економічного зростання, тобто сталого розвитку. Доведено, що усвідомлення реальної небезпеку екологічної катастрофи, яка може стати загрозою існуванню сучасної цивілізації, зумовило започаткування наукових теорій, які виходять з імперативу не лише суто економічного зростання, а й необхідності передбачувати вплив економіки на навколишнє середовище. Систематизовано сучасний теоретико- методологічний фрейм прийняття політичних рішень щодо екологоузгодженого соціально-економічного розвитку, який складають теорії постмодерніті, енергетична теорія природокористування, теорія коеволюції людини і біосфери, а також теорії креативної економіки та низьковуглецевого («зеленого») економічного зростання. В контексті нового інвайронментального підходу до відтворювального процесу розкрито суть та зміст сучасного екологічного будівництва як процесу, що гармонійно поєднує ефективне використання ресурсів, напрямки інвестування, аспекти технологічного розвитку та інституційні зміни з потребами нинішнього і прийдешніх поколінь у здоровому середовищі мешкання та праці людей. Зроблено авторське доповнення терміну «екологічне будівництво» критерієм продовження життєвого циклу продукції будівництва в рамках концепції циркулярної економіки. Проаналізовано становлення екологічного будівництва на практиці та основні еколого-економічні та соціальні ефекти від його виробництва та експлуатації.
EN: The approaches of economic theories of the industrial and post - industrial period on the role of the ecological component in the reproduction process as the basis of the ecological quality of economic growth have been analyzed. One of the main of these theories is the theory of sustainable development. It has been proved that awareness of the real danger of an ecological catastrophe, which could become a threat to the existence of modern civilization, led to the initiation of scientific theories, which proceed from the imperative not only of purely economic growth, but also the need to predict the impact of the economy on the environment. The modern theoretical and methodological framework for making policy decisions on ecologically coordinated socio-economic development, consisting of postmodern theory, energy theory of nature management, the theory of coevolution of man and the biosphere, as well as the theory of creative economy and low carbon ("green") economic growth has been systematized. The essence and content of modern environmental construction as a process that harmoniously combines the efficient use of resources, investment, technological development and institutional changes with the needs of present and future generations in a healthy living environment and people's work have been found out in the context of new environmental approach to the reproduction process. It has been proposed the author's improvement of the term "ecological construction" by adding the criterion for extending the life cycle of construction products within the framework of the concept of circular economy. The establishment of environmental construction in practice and the main ecological-economic and social effects of its production and exploitation has been analyzed.
URI: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/985
Other Identifiers: DOI 10.30838/P.ES.2224.261218.182.338
http://economicspace.pgasa.dp.ua/article/view/167071/166482
Appears in Collections:№ 140

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orlovskiy.pdf699,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.