Please use this identifier to cite or link to this item: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/925
Title: Mіжнародна конкуренто-спроможність банку та методи її оцінки
Other Titles: International competitiveness of the bank and methods of its evaluation
Authors: Кахович, Олена Олександрівна
Kakhovych, Olena
Лисенко, Віталій Русланович
Lysenko, Vitalii
Keywords: конкурентоспроможність банку
міжнародна конкурентоспроможність банку
банківський сектор
конкурентні переваги
управління конкурентоспроможністю
bank competitiveness
international competitiveness of the bank
banking sector
competitive advantages
competitiveness management
Issue Date: Nov-2018
Citation: Кахович О. О. Mіжнародна конкуренто-спроможність банку та методи її оцінки / О. О. Кахович, В. Р. Лисенко // Економічний простір. – 2018. – № 139. – С. 136-144.
Abstract: UK: Сучасному етапу розвитку кредитно-фінансової системи притаманні нестабільність та висока конкуренція між її суб’єктами. Саме тому на перший план виходить питання оцінки конкурентоспроможності банку як одиниці кредитно-фінансової системи, що дозволяє виявити слабкі місця та зробити акцент на конкурентних перевагах. У зв’язку із постійно змінюваними тенденціями світового господарства питання дефініції поняття «міжнародна конкурентоспроможність банку», а також підходи до управління конкурентоспроможністю банку потребують актуалізації та детального аналізу. У даній статті на основі всебічного аналізу останніх досліджень визначено поняття «міжнародна конкурентоспроможність банку». Запропоновано визначати міжнародну конкурентоспроможність банку, як таку, що пов’язана із здатністю ефективної реалізації можливостей банку зі створення конкурентоспроможних продуктів і надання послуг, а також його можливістю нівелювати загрози глобалізованого ринку. Проаналізовано методи оцінки конкурентних переваг банку, до яких належать диференціальний, комплексний, змішаний метод оцінювання. У світовій практиці найбільшого поширення набули метод банківського скорингу, методика RATE та метод «інформаційного спостереження». Розглянуто підходи до управління конкурентоспроможністю банку. У більшості наукових джерел виділяються такі підходи щодо управління міжнародною конкурентоспроможністю комерційного банку: системний, процесний та ситуаційний. Однак на сучасному етапі надалі гостро стоїть питання підвищення ефективності діяльності комерційних банків, що зумовлює необхідність впровадження кардинально нових методів управління банківською установою.
EN: The current stage of the development of the credit and financial system has been characterized by instability and high competition between its subjects. That is why the issue of assessing the competitiveness of the bank as a unit of the credit and financial system, which reveals weaknesses and emphasizes competitive advantages, is coming to the fore. In connection with the constantly changing world economy, the definition of the concept of "international competitiveness of the bank" as well as approaches to managing the competitiveness of the bank require updating and detailed analysis. In this article, on the basis of a comprehensive analysis of recent researches, the concept of "international bank competitiveness" has been defined. It has been proposed to determine the international competitiveness of the bank as one that is related to the ability to efficiently realize the Bank's ability to create competitive products and services, as well as its ability to offset the threats of the globalized market. The methods of assessing the competitive advantages of the bank, which include a differential, complex, mixed method of evaluation, have been analyzed. In world practice, the most widely used method of bank scoring, the RATE technique and the method of "information observation". The approaches to managing the competitiveness of the bank are considered. Most scientific sources highlight the following approaches to managing the international competitiveness of a commercial bank: systemic, procedural and situational. However, at the present stage, the issue of increasing the efficiency of commercial banks is pressing, which necessitates the introduction of fundamentally new methods of managing a banking institution.
URI: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/925
Other Identifiers: DOI 10.30838/P.ES.2224.271018.136.279
http://economicspace.pgasa.dp.ua/article/view/165686/164920
Appears in Collections:№ 139

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kakhovych.pdf184,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.