Please use this identifier to cite or link to this item: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/620
Title: Вищий навчальний заклад в умовах маркетизації сфери вищої освіти
Other Titles: The higher educational institution in conditions of marketisation spheres of the higher education
Authors: Жегус, Олена Валентинівна
Zhegus, Olena
Keywords: маркетизація
вищий навчальний заклад
суб’єкт господарювання
управління
ринок послуг вищої освіти
маркетинг освітніх послуг
marketisation
higher education institution
business entity
management
market of the higher education services
marketing of the educational services
Issue Date: Jun-2017
Citation: Жегус О. В. Вищий навчальний заклад в умовах маркетизації сфери вищої освіти / О. В. Жегус // Економічний простір. - 2017. - № 122. - С. 193-204.
Abstract: UK: У статті доведено, що в умовах маркетизації сфери вищої освіти продукти та послуги вищих навчальних закладів поступово перетворюються на комерційні об’єкти, тобто стали вироблятися, продаватися, розподілятися та споживатися на галузевому споживчому ринку – ринку послуг вищої освіти. У зв’язку із чим переосмислено роль та статус вищів й визначено принципові ознаки, що характеризують їх як суб’єктів господарювання. З’ясовано, що вищі навчальні заклади є правомірним господарюючими суб’єктами, які можуть здійснювати підприємницьку діяльність з метою отримання прибутку. На основі статистичного аналізу динаміки кількості вищих навчальних закладів та контингенту студентів виявлено гостру конкуренцію та падіння попиту на освітні послуги. Установлено також зменшення чисельності та частки студентів, які навчаються за контрактом. У сукупності виявлені факти свідчать про ускладнення умов функціонування вищих навчальних закладів та необхідність перегляду підходів до управління. Для забезпечення конкурентоспроможності та можливостей подальшого розвитку вищих навчальних закладів обґрунтовано доцільність використання маркетингового підходу та принципів до управління, що дозволить ефективно просувати їх продукти та послуги відповідно до ринкових умов та потреб.
EN: The article provides a proof that in conditions of marketisation of the higher education sphere, products and services of the higher educational institutions gradually turn into commercial subjects, that is, they began to be produced, sold, distributed and consumed in the sectoral consumer market - the market of the higher education services. In connection with this, the role and the status of the higher education institutions were redefined and the principal features that characterize them as the subjects of management were determined. It is determined that the higher educational institutions are the legitimate economic entities that can carry out entrepreneurial activities in order to get profit. On the basis of statistical analysis of the dynamics of the number of the higher educational institutions and the students contingent, there were revealed sharp competition and reduction of demand for educational services. There was also a decrease in the number and proportion of students studying under the contract. The revealed facts together indicate the complication of the conditions of functioning of the higher educational institutions and the need to review approaches to management. To ensure the competitiveness and opportunities for further development of the higher education institutions, it is justified to use the marketing approach and principles for management, which will allow effectively promote their products and services in accordance with the market conditions and needs.
URI: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/620
Other Identifiers: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2017_122_20
Appears in Collections:№ 122

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhegus.pdf405,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.