Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5324
Название: Інноваційна центро-периферійність розвитку країн ЄС та України
Другие названия: Innovative core-periphery of EU countries development
Авторы: Морозова, Світлана Анатоліївна
Morozova, Svitlana
Орловська, Юлія Валеріївна
Orlovska, Yuliia
Ключевые слова: центро-периферійна модель
детермінанти інноваційного розвитку
кластерний аналіз
ієрархічна структура
країни ЄС
Україна
інноваційний розвиток
center-peripheral model
EU countries
determinants of innovative development
hierarchical structure
innovative development
Ukraine
cluster analysis
Дата публикации: фев-2020
Библиографическое описание: Морозова С. А. Інноваційна центро-периферійність розвитку країн ЄС та України / С. А. Морозова, Ю. В. Орловська // Економічний простір. – 2020. – № 155. – С. 71-82.
Краткий осмотр (реферат): UK: В статті досліджуються чинники інноваційного розвитку економічних систем країн Європейського Союзу та України, які впливають на успішність інтеграційних взаємодій та стале економічне зростання. Доводиться, на основі порівняння різних теоретичних підходів, що сучасна центро-периферійність розвитку суспільних систем в інтеграцій- ному об’єднанні, відповідає динамічній ієрархічній структурі, а драйверами цього розвитку виступають інноваційні процеси в економічних системах країн. З’ясовано, що генеруючий та проблемний підходи є найбільш адекватними для характеристики та оцінки інноваційної центро-периферійності розвитку країн. Запропоновано систему з десяти індикаторів для оцінки інноваційного розвитку країн та здійснено кластерний аналіз країн ЄС та України за цими індикаторами та за період з 2005 по 2018 роки. Доведено ієрархічну структуру інноваційного європейського про- стору та виділені шість кластерів країн. Виявлені відмінності між кластерами країн дозволили їх згрупувати в три блоки центро-периферійної моделі: інноваційний центр; інноваційна провінція та інноваційна периферія. Запропоно- вана архітектоніка моделі «Інноваційна центр-периферійність», яка виявляє кількість та якість «переходів» країн між кластерами (динаміку композиції країн) та сталий перелік країн «інноваційного центру», що є майже незмінним за досліджуваний період. Здійснено порівняльний аналіз детермінант інноваційного розвитку країн кожного з блоків центро-периферійної моделі. Доведено, що Україна як одна з країн блоку «інноваційної периферії» задля успішної євро- інтеграції та конвергенції економічного розвитку повинна розробити стратегію переходу до блоку країн «інноваційної провінції» завдяки переходу до найближчого (прикордонного) кластеру країн. Обґрунтовані ключові орієнтири най- більш адекватної стратегії інноваційного розвитку України.
EN: The article examines the factors of innovative development of the EU’s and Ukraine’s economic systems, which affect the success of integration interactions and sustainable economic growth. It has been proved, based on a comparison of different theoretical approaches that the modern core-peripheral development of social systems in the integration association corresponds to a dynamic hierarchical structure. The authors believe that the drivers of this development are innovation processes in economic systems. It has been found that generating and problem-based approaches are the most adequate approaches for characterizing and assessing the innovative core-peripheral development of countries. A system of ten indicators for assessing the innovative development of countries has been proposed and a cluster analysis of the EU and Ukraine countries according to these indicators and for the period from 2005 to 2018 has been carried out. The hierarchical structure of the innovative European space has been proved and six clusters of countries have been selected. The identified differences between the clusters of countries allowed them to be grouped into three blocks of the core-peripheral model: the innovation center; innovation province and innovation periphery. The architecture of the “Innovation Center-Peripherality” model has been proposed. That model has revealed the number and quality of countries “transitions” between clusters (dynamics of the composition of countries) and a stable list of “innovation center” countries, which is almost unchanged over the period. The comparative analysis of innovative development determinants for the countries from each of core-peripheral model blocks has been carried out. It has been proved that Ukraine, as one of the countries of the “innovation periphery” bloc, for the sake of successful European integration and convergence of economic development must develop a strategy for transition to the “innovation province” bloc through the transition to the nearest (border) cluster. The key guidelines of the most adequate strategy of innovative development of Ukraine have been substantiated.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5324
Другие идентификаторы: http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/527
DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/155-13
Располагается в коллекциях:№ 155

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Morozova.pdf577,3 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.