Please use this identifier to cite or link to this item: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3566
Title: Застосування економічних методів управління охороною праці
Other Titles: Использование экономических методов управления охраной труда
The use of economic methods of management of labour guard
Authors: Дмитрюк, Світлана Петрівна
Дмитрюк, Светлана Петровна
Dmitryuk, Svitlana
Устимович, Леонід Дмитрович
Устимович, Леонид Дмитриевич
Ustymovych, Leonid
Keywords: закон
метод
проблеми охорони праці
умови праці
управління
економічні аспекти поліпшення стану охорони праці
проблемы охраны труда
условия труда
управление
экономические аспекты улучшения состояния охраны труда
law
method
terms of labour
problems of labour protection
management
economic aspects of improvement of the state of labour protection
Issue Date: Sep-2015
Citation: Дмитрюк С. П. Застосування економічних методів управління охороною праці / С. П. Дмитрюк, Л. Д. Устимович // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепр. гос. акад. стр-ва и архитектуры. – Днепр, 2015. – Вып. 83. – С. 106-113. – (Безопасность жизнедеятельности).
Abstract: UK: Метою роботи є важливість застосування економічних методів управління охороною праці.Методика: розкрити сутність економічних методів управління охороною праці, їх вплив на умови та стан охорони праці, зацікавленість роботодавця в їх застосуванні.Вирішення проблем охорони праці на практиці через застосовуються різноманітних механізмів, серед яких суттєве місце займають економічні методи. Результати дослідження економічних методів управління охороною праці та економічних аспектів поліпшення стану охорони праці нині є дуже актуальним, томущо вони стосуються визначення економічного значення поліпшення умов охорони праці в ринковій системі господарювання. Наукова новизна: економічні методи управління охороною праці містять: дифференційні тарифи на соціальне страхування залежно від рівня виробничого травматизму, ступеня шкідливих умов праці, ступеня ризику виробництва; фінансування охорони праці; економічне стимулювання. Практична значимість: Нещасні випадки та захворювання , погані умови праці дуже негативно впливають на економіку підприємства, його прибуток і рентабельність. У нових умовах господарювання фонд заробітної плати й матеріального стимулювання цілком залежить від прибутку (доходу), і тому кожний керівник і працівник підприємства зацікавлений у попередженні таких випадків. Крім того, економічні методи передбачають виплату премій за відсутність випадків травматизму та захворювання, а також за високий рівень охорони праці. До загального переліку заходів економічного управління охороною праці необхідно також віднести започаткування диференціації тарифів на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань залежно від ступеня небезпечності робіт та шкідливості умов праці і рівня виробничого травматизму на конкретному підприємстві, в установі, організації. Економічні методи управління охороною праці можуть бути реалізовані шляхом: створення сприятливих умов для кредитування заходів і засобів з охорони праці; надання податкових пільг; запровадження таких умов для інвестування оновлення та модернізації виробничих фондів, які обов'язково б враховували вимоги безпеки праці та виробничого середовища; забезпечення функціонування системи обов’язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на основі прямого зв’язку між рівнями травматизму, профзахворюваності, стану умов і безпеки праці та страховими внесками підприємств; нормативно-правових вимог, які регламентують застосування штрафних санкцій за порушення роботодавцем вимог безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; забезпечення державного фінансування наглядової, консультаційної, дозвільної та основних напрямків науково-дослідної роботи з питань охорони праці; фінансування окремих заходів з охорони праці на найбільш небезпечних виробництвах.
RU: Цель работы - важность применения экономических методов управления охраной труда. Методика: раскрыть сущность экономических методов управления охраной труда, их влияние на условия и состояние охраны труда, заинтересованность работодателя в их применении. Решение проблем охраны труда на практике через применение разнообразных механизмов, среди которых существенное место занимают экономические методы. Результаты исследования экономических методов управления охраной труда и экономических аспектов улучшения состояния охраны труда в настоящее время являются очень актуальными, потому, как они касаются определения экономического значения улучшения условий охраны труда в рыночной системе ведения хозяйства. Научная новизна: экономические методы управления охраной труда содержат: дифференционные тарифы на социальное страхование в зависимости от уровня производственного травматизма, степени вредных условий труда, степени риска производства; финансирование охраны труда; экономическое стимулирование. Практическая значимость: Несчастные случаи и заболевания, плохие условия труда очень негативно влияют на экономику предприятия, его прибыль и рентабельность. В новых условиях ведения хозяйства фонд заработной платы и материального стимулирования полностью зависит от прибыли (доходу), и потому каждый руководитель и работник предприятия заинтересован в предупреждении таких случаев. Кроме того, экономические методы предусматривают выплату премий за отсутствие случаев травматизма и заболевания, а также за высокий уровень охраны труда. До общего перечня мероприятий экономического управления охраной труда необходимо также отнести учреждение дифференциации тарифов на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в зависимости от степени небеспечности работ и вредности условий труда и уровня производственного травматизма на конкретном предприятии Экономические методы управления охраной труда могут быть реализованы путем: создания благоприятных условий для кредитования мероприятий и средств по охране труда; предоставление налоговых льгот; внедрение таких условий для инвестирования обновления и модернизации производственных фондов, какие обязательно бы учитывали требования безопасности труда и производственной среды; обеспечение функционирования системы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на основе прямой связи между уровнями травматизма, профзаболеваний, состоянию условий и безопасности труда и страховыми взносами предприятий; нормативно правовых требований, которые регламентируют применение штрафных санкций за нарушение работодателем требований безопасности, гигиены труда и производственной среды; обеспечение государственного финансирования наблюдательной, консультационной, разрешительной и основных направлений научно-исследовательской работы по вопросам охраны труда; финансирование отдельных мероприятий по охране труда на наиболее опасных производствах.
EN: The aim of work is importance of application of economic methods of management of labour a guard. Methodology: to expose essence of economic methods of management of labour a guard, their influence on terms and state of labour protection, personal interest of employer in their application. Decision of problems of labour protection in practice through are used various mechanisms among that a substantial place is occupied by economic methods. Results of research of economic methods of management of labour and economic aspects of improvement of the state of labour protection a guard presently are very actual, томущо they touch determination of economic value of improvement of terms of labour protection in the market system of menage. Scientific novelty: the economic methods of management of labour a guard contain: дифференційні tariffs on social security depending on the level of productive traumatism, degree of harmful terms of labour, degree of risk of production; financing of labour protection; economic. stimulation. Practical meaningfulness: Accidents and diseases, the bad terms of labour very negatively influence on the economy of enterprise, his income and profitability. In the new terms of menage a wage-fund and financial stimulation fully depends on an income (to the profit), and that is why every leader and worker of enterprise is interested in warning of such cases. In addition, economic methods foresee payment of bonuses for absence of cases of traumatism and disease, and also for high. To the general list of measures of economic management of labour a guard it is necessary also to take establishment of differentiation of tariffs on social security from industrial accidents and professional diseases depending on the degree of ununconcern of works and harmfulness of terms of labour and level of production traumatism on a concrete enterprise, in establishment, organization. The economic methods of management of labour a guard can be realized by: creation of favourable terms is for crediting of measures and facilities from a labour protection; grant of tax deductions; introduction of such terms for investing of update and modernization of production funds, what obov''yazkovo would take into account the requirements of safety of labour and production environment; providing of functioning of the system of obligatory social security from industrial accidents and professional diseases on the basis of direct connection between the levels of traumatism, profzakhvoryuvanosti, to the state of terms and safety of labour and by insurance payments of enterprises; normatively legal requirements, which regulate application of penalty approvals for violation of requirements of safety, hygiene of labour and production environment an employer; providing of the state financing of observant, consultative, dozvil'noy and basic research work assignments on questions a labour protection; financing of separate measures is on a labour protection on the most dangerous productions.
URI: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3566
Other Identifiers: http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/56171
Appears in Collections:Вып. 83

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dmitryk.pdf968,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.