Please use this identifier to cite or link to this item: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3497
Title: Адміністративно-територіальна реформа в Україні як джерело розвитку малоповерхового житлового домобудування
Other Titles: Административно-территориальная реформа в Украине как источник развития малоэтажного жилого домостроительства
Administrative-territorial reform in Ukraine as a source for development of low-rise residential house building
Authors: Перегінець, Іван Іванович
Перегинец, Иван Иванович
Pereginets, Ivan
Савицький, Микола Васильович
Савицкий, Николай Васильевич
Savytskyi, Nykolai
Куліченко, Іван Іванович
Куличенко, Иван Иванович
Kulichenko, Ivan
Коваль, Олена Олександрівна
Коваль, Елена Александровна
Koval, Olena
Keywords: адміністративно-територіальна реформа
вплив
малоповерхове домобудування
енергоефективність
якість життя
административно-территориальная реформа
влияние
малоэтажное домостроение
энергоэффективность
качество жизни
administrative-territorial reform
influence
low-rise housing
energy efficiency
quality of living
Issue Date: Aug-2015
Citation: Адміністративно-територіальна реформа в Україні як джерело розвитку малоповерхового житлового домобудування / І. І. Перегінець, М. В. Савицький, І. І. Куліченко, О. О. Коваль // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепр. гос. акад. стр-ва и архитектуры. – Днепр, 2015. – Вып. 82. – С. 149-153. – (Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения).
Abstract: UK: Мета. Вплив адміністративно-територіальної реформи, ініційованої владою України в 2015 році, на суспільно-економічний розвиток держави, плани розвитку територій та житлове будівництво вивчений недостатньо, потребує аналізу та конкретизації. Є необхідність більш детального вивчення впливів адміністративно-територіальної реформи на трансформації життя суспільства в цілому та кожного громадянина індивідуально, зокрема на зміну структури житлового будівництва, застосування енергоефективних технологій при зведенні житла та інвестиційної привабливості територій об’єднаних громад . Методика. Запропонований алгоритм вивчення впливу адміністративно-територіальної реформи на зміни суспільства та розвиток малоповерхового енергоефективного житлового будівництва базується на визначенні взаємодії певних внутрішньодержавних та геополітичних процесів, а також застосування аналогій подібних змін в інших країнах світу. Результати. Встановлено, що втілення в Україні адміністративно-територіальної реформа має значний вплив на вдосконалення суспільно-економічних відносин, розвиток територій об’єднаних громад, структуру та якісні характеристики малоповерхового житла. Адміністративно-територіальна реформа також має значний вплив на міграційні та демографічні процеси українського суспільства. Згідно з отриманими результатами досліджень, органи державної влади та місцевого самоврядування, наукове середовище, бізнес структури, вітчизняні та закордонні інвестори, а також громадяни України, як суб’єкти адміністративно-територіальної реформи, набувають якісні складові для організації власних планів участі в трансформаційних процесах країни. Наукова новизна. Удосконалення вивчення впливу адміністративно-територіальної реформи на суспільні зміни та якість життя громадян України шляхом визначення взаємодії певних внутрішньодержавних та геополітичних процесів, а також застосування аналогій подібних змін в інших країнах світу. Практична значимість. Використання вивчення впливу адміністративно-територіальної реформи на суспільно-економічний розвиток держави, плани розвитку територій та житлове будівництво дозволить застосувати результати даних впливів при формуванні планів розвитку територій об’єднаних громад, застосуванні енергоефективних технологій в малоповерховому домобудуванні, розробці бізнес та інвестиційних планів.
RU: Цель. Влияние административно-территориальной реформы, инициированной властями Украины в 2015 году, на общественно-экономическое развитие государства, планы развития территорий и жилищное строительство изучен недостаточно, требует анализа и конкретизации. Есть необходимость более детального изучения влияния административно-территориальной реформы на трансформации жизни общества в целом и каждого гражданина индивидуально, в частности изменение структуры жилищного строительства, применение энергоэффективных технологий при строительстве жилья и инвестиционной привлекательности территорий объединенных общин. Методика. Предложенный алгоритм изучения влияния административно-территориальной реформы на изменения общества и развитие малоэтажного энергоэффективного жилищного строительства базируется на определении взаимодействия определенных внутригосударственных и геополитических процессов, а также применение аналогий подобных изменений в других странах мира. Результаты. Установлено, что воплощение в Украине административно-территориальной реформа может влиять на совершенствование общественно-экономических отношений, развитие территорий объединенных общин, структуру и качественные характеристики малоэтажного жилья. Административно-территориальная реформа имеет значительное влияние на миграционные и демографические процессы украинского общества. Согласно полученным результатам исследований, органы государственной власти и местного самоуправления, научную среду, бизнес структуры, отечественные и зарубежные инвесторы, а также граждане Украины, как субъекты административно-территориальной реформы, приобретают качественные составляющие для организации собственных планов участия в трансформационных процессах страны . Научная новизна. Совершенствование изучения влияния административно-территориальной реформы на общественные изменения и качество жизни граждан Украины путем определения взаимодействия определенных внутригосударственных и геополитических процессов, а также применение аналогий подобных изменений в других странах мира. Практическая значимость. Использование изучение влияния административно-территориальной реформы на общественно-экономическое развитие государства, планы развития территорий и жилищное строительство позволит применить результаты данных воздействий при формировании планов развития территорий объединенных общин, применении энергоэффективных технологий в малоэтажном домостроении, разработке бизнес и инвестиционных планов.
EN: Purpose. Influence of the administrative-territorial reform, initialized by the government of Ukraine in 2015, on the social-economic development of the country, plans of territorial development, and residential housing has been studied insufficiently, and needs in-depth analysis and specification. There is a need for further study of the influence of administrative-territorial reform on transformation of living of an individual citizen, and of the society as a whole, particularly on changes of the residential construction structure, application of energy-efficient technologies in housing construction, and та investment attractiveness of the united communities’ territories. Methodology. The proposed algorithm of study of the influence of administrative-territorial reform on changes to society and development of low-rise energy-efficient residential housing is based on determination of cooperation between certain internal and geopolitical processes, and replication of changes alike in other countries of the world. Findings. It is determined that implementation of the administrative-territorial reform in Ukraine has significant impact on improvement of socialeconomic relationships, development of the united communities’ territories, structure and quality characteristics of low-rise housing. The administrative-territorial reform also has great impact on migration and demographics of the Ukrainian society. According to the study results, state and local authorities, scientific environment, business structures, local and foreign investors, and Ukrainian citizens as subjects of the administrative-territorial reform, are acquire quality components for organizing their own plans of participation in the transformation processes of the country. Originality. The improvement of studying the impact of the administrative-territorial reform on social changes and Ukrainian citizens’ quality of life by studying of cooperation between certain local and geopolitical processes and replication of changes alike in other countries of the world. Practical value. Using the study of influence of the administrative-territorial reform on social-economic development of the state, plans of territories’ development, and residential housing will allow to use the results of these influences in the formation of plans for development of the united societies’ territories, applying energy-efficient technologies in low-rise housing, development of business and investment plans.
URI: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3497
Other Identifiers: http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/69260
Appears in Collections:Вып. 82

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pereginets.pdf425,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.