Please use this identifier to cite or link to this item: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/295
Title: Forming of the sustainable supply chains based on increasing of their integrated energy efficiency
Other Titles: Формування стійких виробничо-збутових ланцюжків на базі підвищення їх інтегральної енергоефективності
Формирование устойчивых производственно-сбытовых цепочек на основе повышения их интегральной энергоэффективности
Authors: Shvets, Vasyl
Швець, Василь Якович
Швец, Василий Яковлевич
Kuvaieva, Tetiana
Куваєва, Тетяна Володимирівна
Куваєва, Татьяна Владимировна
Keywords: sustainable development
energy efficiency
responsible production
mining engineering
supply and distribution channels
Ukrainian market of components
сталий розвиток
енергоефективність
відповідальне виробництво
гірниче машинобудування
канали забезпечення і розподілу
український ринок комплектуючих
устойчивое развитие
энергоэффективность
ответственное производство
горное машиностроение
каналы обеспечения и распределения
украинский рынок комплектующих
Issue Date: Mar-2016
Citation: Shvets V. J. Forming of the sustainable supply chains based on increasing of their integrated energy efficiency / V. J. Shvets, T. V. Kuvaieva // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. - 2016. - № 3. - С. 52-60.
Abstract: EN: Purpose. Key challenges and barriers of mining machinery enterprises in the context of forming sustainable supply chains in the mining industry are specified. Methodology. The algorithm of forming the industrial relations, which are carried out by the enterprises of mining machinery in order to increase the sustainable development of a mining industry, is offered. Conclusions.. Modern supply chains are confronted with dynamic trends and developments that are hard to predict. In order to respond to these changes and remain competitive advantage, companies should be able to identify and understand new sustainability issues in their branches. It is established that in the conditions of globalization of the market and the general orientation of Ukraine’s economy to the European principles of development, for mining machinery enterprises a proof of the commitment and observance of requirements of energy efficiency, i.e. energy saving, energy safety and social energy responsibility are very important. Supply channels should increase not only energy efficiency, economic and production stability of the company, but also strengthen the stability of all participants in the production chain, as well as other stakeholders (business partners, customers, investors, local communities, etc.). Originality. The interrelation of an indicator of energy efficiency in forming sustainable supply chain in a mining industry is established. Practical value. Using the principles of sustainable development in the forming of value chains will improve energy efficiency of industry in general; provide a competitive advantage to entry into the global production chains in terms of European integration of Ukraine.
UK: Мета. Уточнити ключові завдання і бар'єри підприємств гірничого машинобудування в контексті формування стійких ланцюгів постачань в гірничодобувному секторі. Методика. Запропонований алгоритм формування виробничих зв'язків, що здійснюються підприємствами гірничого машинобудування для цілей забезпечення і розподілу, з метою підвищення стійкості розвитку видобувної промисловості в цілому. Результати. Встановлено, що в умовах глобалізації ринку та спільної орієнтації економіки України на європейські принципи розвитку, для підприємств гірничого машинобудування стає важливим доказ своєї прихильності і дотримання вимог енергоефективності, тобто енергозбереження, енергобезпеки та соціальної енерго-відповідальності. Канали забезпечення та розподілу повинні підвищувати не тільки енергоефективність, економічну і виробничу стабільність підприємства, а й сприяти зміцненню стійкості розвитку всіх учасників виробничого ланцюга, а також інших зацікавлених сторін (бізнес-партнерів, покупців, інвесторів, територіальних громад, т. п.). Наукова новизна. Встановлено, що існує взаємозв'язок показника енергоефективності з формуванням стійкого виробничо-збутового ланцюжка у видобувній промисловості. Практична значимість. Використання принципів сталого розвитку при формуванні виробничо-збутових ланцюжків дозволить підвищити енергоефективність промисловості в цілому, забезпечить досягнення конкурентної переваги для входження в глобальні виробничі ланцюжки в умовах євроінтеграції України.
RU: Цель. Уточнить ключевые задачи и барьеры предприятий горного машиностроения в контексте формирования устойчивых цепей поставок в горнодобывающем секторе. Методика. Предложенный алгоритм формирования производственных связей, осуществляемых предприятиями горного машиностроения для целей обеспечения и распределения, с целью повышения устойчивости развития добывающей промышленности в целом. Результаты. Установлено, что в условиях глобализации рынка и общей ориентации экономики Украины на европейские принципы развития, для предприятий горного машиностроения становится важным доказательство своей приверженности и соблюдения требований энергоэффективности, т.е. энергосбережения, энергобезопасности и социальной энерго-ответственности. Каналы обеспечения и распределения должны повышать не только энергоэффективность, экономическую и производственную стабильность предприятия, но и способствовать укреплению устойчивости развития всех участников производственной цепи, а также других заинтересованных сторон (бизнес-партнеров, покупателей, инвесторов, территориальных общин, т. д.). Научная новизна. Установлена взаимосвязь показателя энергоэффективности и формирования устойчивой производственно-сбытовой цепочки в добывающей промышленности. Практическая значимость. Использование принципов устойчивого развития при формировании производственно-сбытовых цепочек позволит повысить энергоэффективность промышленности в целом, обеспечит конкурентное преимущества для вхождения в глобальные производственные цепочки в условиях евроинтеграции Украины.
URI: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/295
Other Identifiers: http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/66249
Appears in Collections:№ 03

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shvets.pdf302,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.