Please use this identifier to cite or link to this item: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/293
Title: Competitive advantages through the implementation of international energy management standards
Other Titles: Отримання конкурентних переваг за допомогою впровадження міжнародних стандартів управління енергоефективністю
Получение конкурентных преимуществ посредством внедрения международных стандартов управления энергоэффективностью
Authors: Paliekhova, Liudmyla
Палєхова, Людмила Львівна
Палехова, Людмила Львовна
Simon, Sylvso
Сімон, Сільвіо
Симон, Сильвио
Keywords: energy efficiency management
sustainable development
voluntary standards for efficient energy management
energy efficiency indicators related to competitiveness
управління енергоефективністю
сталий розвиток
добровільні стандарти управління енергоефективністю
показники енергоефективності для виміру конкурентоспроможності
управление энергоэффективностью
устойчивое развитие
добровольные стандарты управления энергоэффективностью
конкурентоспособность
показатели энергоэффективности для измерения конкурентоспособности
Issue Date: Mar-2016
Citation: Paliekhova L. L. Competitive advantages through the implementation of international energy management standards / L. L. Paliekhova, S. Simon // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. - 2016. - № 3. - С. 42-51.
Abstract: EN: Purpose. The purpose of the presented research is to explore the potential of international energy management standards to increase competitiveness of industrial enterprises under conditions of Ukrainian transitional economy. The study had the following objectives: to trace the evolution of fundamental energy efficiency standards; to discuss experience in their use in various countries; to identify factors that are key to achieving competitive advantage under the implementation ISO 50001. Methodology. This article presents a historical overview of the standardisation of principles and approaches for the purpose of the energy-efficient management. The research was carried out by studying the international documents, voluntary standards and national practices in the field of energy efficiency. Conclusions. The study examines the experiences of different countries in the field of energy management systems. The authors conducted a comparative analysis of the ISO 50001 with the other basic standards for the organisation of management. The system approach enables to identify the main factors and their impact on capacity to achieve competitive advantages, which are possible to obtain after certification to ISO 50001. Originality. The study reviewed and analysed the energy management penetration within its dynamics at time and country level. After analysing the statistical data and the results of the interviews, the authors identified 20 key factors affecting the competitiveness of enterprises that are certified to ISO 50001. All of these factors were divided into four groups, two groups represent external environment – opportunities and threats, and two groups – internal capacity – strengths and weaknesses of enterprises. Practical value. The proposed system of factors may be useful for the planning of actions towards strengthening the capacity of energy management systems in the context of the formation competitive advantages on the industrial markets.
UK: Мета. Метою запропонованого дослідження є вивчення потенціалу міжнародних стандартів з енергетичного менеджменту для підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах української перехідної економіки. Дослідження має наступні завдання: простежити еволюцію основних стандартів енергоефективності; обговорити досвід їх використання в різних країнах; виявити фактори, які є ключовими для досягнення конкурентних переваг в рамках реалізації ISO 50001. Методика. Стаття являє собою історичний огляд принципів і підходів до організації систем енергоефективного менеджменту. Дослідження проводилося шляхом вивчення міжнародних документів і національних практик в області досягнення енергоефективності. Результати. У дослідженні розглядається досвід різних країн в області систем енергетичного менеджменту. Автори провели порівняльний аналіз ISO 50001: 2011 з іншими базовими стандартами щодо організації менеджменту. Системний підхід дозволив виявити основні фактори та їх вплив на здатність досягти конкурентних переваг, які можливо отримати після сертифікації на ISO 50001. Наукова новизна. У дослідженні розглядається і аналізується проникнення енергетичного менеджменту в динаміці у часі та на рівні країн. Після аналізу статистичних даних та результатів опитувань, автори визначили 20 ключових факторів, що впливають на конкурентоспроможність підприємств, сертифікованих на ISO 50001. Всі ці фактори були розділені на чотири групи, дві групи представляють зовнішнє середовище – можливості і загрози, і дві групи – внутрішній потенціал – сильні і слабкі сторони підприємства. Практична значимість. Запропонована система факторів може бути корисна для планування дій у напрямку зміцнення потенціалу систем енергетичного менеджменту в контексті формування конкурентних переваг на промислових ринках.
RU: Цель. Целью представленного исследования является изучение потенциала международных стандартов по энергетическому менеджменту для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий в условиях украинской переходной экономики. Исследование имеет следующие задачи: проследить эволюцию основных стандартов энергоэффективности; обсудить опыт их использования в различных странах; выявить факторы, которые являются ключевыми для достижения конкурентного преимущества в рамках реализации ISO 50001. Методика. Статья представляет собой исторический обзор принципов и подходов к организации систем энергоэффективного менеджмента. Исследование проводилось путем изучения международных документов и национальных практик в области достижения энергоэффективности. Результаты. В исследовании рассматривается опыт разных стран в области систем энергетического менеджмента. Авторы провели сравнительный анализ ISO 50001: 2011 с другими базовыми стандартами по организации менеджмента. Системный подход позволяет выявить основные факторы и их влияние на способность достигнуть конкурентных преимуществ, которые возможно получить после сертификации на ISO 50001. Научная новизна. В исследовании рассматривается и анализируется проникновение энергетического менеджмента в динамике во времени и на страновом уровне. После анализа статистических данных и результатов опросов, авторы определили 20 ключевых факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятий, сертифицированных на ISO 50001. Все эти факторы были разделены на четыре группы, две группы представляют внешнюю среду – возможности и угрозы, и две группы – внутренние емкости - сильные и слабые стороны предприятия. Практическая значимость. Предложенная система факторов может быть полезна для планирования действий в направлении укрепления потенциала систем энергетического менеджмента в контексте формирования конкурентных преимуществ на промышленных рынках.
URI: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/293
Appears in Collections:№ 03

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paliekhova.pdf439,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.