Please use this identifier to cite or link to this item: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2554
Title: Удосконалення обладнання 3d-друку об’єктів
Other Titles: Совершенствование оборудования 3d-печати объектов
Improvement of 3d printing object equipment
Authors: Шатов, Сергій Васильович
Шатов, Сергей Васильевич
Shatov, Serhii
Савицький, Микола Васильович
Савицкий, Николай Васильевич
Savytskyi, Mykola
Марченко, Олена Іванівна
Марченко, Елена Ивановна
Marchenko, Olena
Keywords: 3D-друк будівельних об’єктів
3D-принтер
ефективне обладнання
3D-печать строительных объектов
3D-принтер
эффективное оборудование
3D- printing of building objects
3D printer
efficient equipment
Issue Date: Nov-2019
Citation: Шатов С. В. Удосконалення обладнання 3d-друку об’єктів / С. В. Шатов, М. В. Савицький, О. І. Марченко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2019. – № 6. – С. 90 – 101.
Abstract: UK: Різні сфери виробництва застосовують інноваційні будівельні технології, направлені на поліпшення якості житла та зменшення його вартості, зведення сучасних промислових споруд. Ці технології передбачають практичне використання досягнень в ІТ-сфері, які забезпечують новітній напрямок у розвитку будівельних кластерів і розробленні стартапів. До таких технологій належать 3D-друку об’єктів різного призначення. 3D-друку – це процес відтворення реального об'єкту за зразком 3D-моделі. В основі технології 3D-друку лежить принцип пошарового створення твердої моделі. 3D-принтер дозволяє виводити тривимірну інформацію, тобто створювати певні фізичні об'єкти. У будівництві 3D-друку вимагає створення технологій, матеріалів, ефективного обладнання, нормативної бази. Мета дослідження – розвиток інноваційної технології 3D-друку в будівництві для створення новітніх стартапів у цій галузі. Результати дослідження. Інноваційний проект 3D-друку будівельних об'єктів пов'язаний з удосконаленням обладнання. Розроблено 3D-принтер у вигляді мостової конструкції з поворотним маніпулятором та різні види головок 3D-принтерів: з декількома екструдерами, встановленими на різних рівнях; з рухомим середнім екструдером для укладання елементів жорсткості між зовнішніми та внутрішніми стіновими конструкціями будівель; з можливістю регулювання параметрів шарів сировини, що укладається. Висновок. Інноваційні будівельні технології, зокрема, 3D-друку об’єктів, направлені на поліпшення якості житла та зменшення його вартості, зведення сучасних промислових споруд. Розглянуто різні типи будівельних 3D-принтерів, які мають недоліки та вимагають удосконалення. Розроблено перспективні конструкції 3D-принтерів та їх складових частин, які передбачають розширення технологічних властивостей обладнання та підвищення продуктивності.
RU: Различные отрасли производств используют инновационные строительные технологии, направленные на улучшение качества жилья и уменьшение его стоимости, возведение современных промышленных сооружений. Эти технологии предусматривают практическое использование достижений в ИТ-сфере, которые обеспечивают новейшее направление в развитии строительных кластеров и разработке стартапов. К таким технологиям относится 3D-печать объектов различного назначения. 3D-печать – это процесс воспроизводства реального объекта по образцу 3D-модели. В основе технологии 3D-печати лежит принцип послойного создания твердой модели. 3D-принтер позволяет выводить трехмерную информацию, то есть создавать определенные физические объекты. В строительстве 3D-печать требует создания технологий, материалов, эффективного оборудования, нормативной базы. Цель исследования – развитие инновационной технологии 3D-печати в строительстве для создания новейших стартапов в этой области. Результаты исследования. Инновационный проект 3D-печати строительных объектов связан с совершенствованием оборудования. Разработан 3D-принтер в виде мостовой конструкции с поворотным манипулятором, различные виды головок 3D-принтеров: с несколькими экструдерами, установленными на разных уровнях; с подвижным средним экструдером для укладки элементов жесткости между внешними и внутренними стеновыми конструкциями зданий; с возможностью регулировки параметров слоев уложенного сырья. Вывод. Инновационные строительные технологии, в частности 3D-печать объектов, направлены на улучшение качества жилья и уменьшение его стоимости, возведения современных промышленных сооружений. Рассмотрены различные типы строительных 3D-принтеров, которые имеют недостатки и требуют усовершенствования. Разработаны перспективные конструкции 3D-принтеров и их составных частей, которые предусматривают расширение технологических свойств оборудования и повышения производительности.
EN: Various industries use innovative building technologies aimed at improving the quality of housing and reducing its cost, the construction of modern industrial facilities. These technologies provide for the practical use of achievements in the IT sector, which provides the latest direction in the development of building clusters and the development of startups. These technologies include 3D printing of objects for various purposes. 3D printing is the process of reproducing a real object following the model of a 3D model. The technology of 3D printing is based on the principle of layer-by-layer creation of a solid model. 3D printer allows you to display three-dimensional information, that is, to create certain physical objects. In construction, 3D printing requires the creation of technologies, materials, efficient equipment, and a regulatory framework. Purpose. The development of innovative 3D printing technology in construction to create the latest startups in this field. The results of the study. An innovative project for 3D printing of construction sites is associated with the improvement of equipment. Designed 3D printer in the form of a bridge structure with a rotary manipulator. Various types of 3D printer heads have been developed: with several extruders installed at different levels; with a movable middle extruder for laying stiffeners between the external and internal wall structures of buildings; with the ability to adjust the parameters of the layers of laid raw materials. Conclusion. Innovative construction technologies, in particular 3D printing of objects, are aimed at improving the quality of housing and reducing its cost, the construction of modern industrial buildings. This technology provides for the practical use of achievements in the IT field, which provides the latest direction in the development of building clusters and the development of startups. Various types of 3D construction printers are considered, which have drawbacks and require improvement. Promising designs of 3D printers and their components have been developed, which provide for the expansion of technological properties of equipment and increase productivity.
URI: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2554
Other Identifiers: DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.261119.91.593
http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/192233
Appears in Collections:№ 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shatov.pdf1,75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.