Please use this identifier to cite or link to this item: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/241
Title: Проблеми продовження експлуатації та реконструкція великопанельних п’ятиповерхових будівель 50 – 60-х років хх ст.
Other Titles: Проблемы продления эксплуатации и реконструкция крупнопанельных пятиэтажных зданий 50 - 60-х годов хх ст.
Extend operation problems and reconstruction of large- panel five-storey buildings of 50-60-ies xx century
Authors: Большаков, Володимир Іванович
Большаков, Владимир Иванович
Bolshakov, Volodymyr
Євсєєва, Галина Петрівна
Евсеева, Галина Петровна
Evseeva, Halyna
Разумова, Ольга Владиславівна
Разумова, Ольга Владиславовна
Razumova, Olha
Keywords: панельні п’ятиповерхівки
хрущовка
реконструкція
експлуатація
панельные пятиэтажки
«хрущевки»
реконструкция
эксплуатация
panel five-story buildings
"Khrushchevki"
reconstruction
exploitation
Issue Date: Jan-2016
Citation: Большаков В. І. Проблеми продовження експлуатації та реконструкція великопанельних п’ятиповерхових будівель 50 – 60-х років ХХ ст. / В. І. Большаков, Г. П. Євсєєва, О. В. Разумова // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. - 2016. - № 1. - С. 26-36.
Abstract: UK: Постановка проблеми. У багатьох регіонах експлуатується житло, вік якого становить понад півстоліття. За матеріалами досліджень аналітичного центру Асоціації міст України, сьогодні в державі налічується 25 500 великопанельних, блочних і цегляних будинків зведених за проектами перших масових серій, загальною площею 72 млн м2, тобто тих, що потребують відновлення шляхом реконструкції і модернізації. Взагалі більша частина житлового фонду України перебуває в незадовільному технічному стані через недостатнє фінансування заходів щодо його утримання; зберігається тенденція передчасного старіння житлового фонду.Однією з найважливіших проблем для сучасної будівельної галузі залишається продовження експлуатації житлового фонду країни, зокрема, – будинків часів масової забудови 50-60-х років ХХ ст., так званих “хрущовок”. За даними Державної служби статистики України, зношеність житлових будинків складає 47,2 %, що змушує замислитись над негайними заходами щодо вирішення цієї ситуації. Найбільш прийнятним способом, на перший погляд, здається реконструкція “хрущовок”. Проте реконструкція становить комплексну проблему, яка потребує вирішення будівельною галуззю із врахуванням економічної складової, соціального чинника, думки мешканців цих будинків для створення технологічно й економічно доцільного результату.Аналіз публікацій. Проблема реконструкції “хрущовок” - предмет постійних досліджень провідних будівельників України. У полі уваги дослідників як технологічні проблеми [1 – 3], так і економічні складові [4 – 6], що в цілому дають уявлення про масштаб необхідної роботи для подолання неминучої кризи.Мета статті – висвітлення основних проблем експлуатації панельних п’ятиповерхових будівель 50 – 60-х рр. ХХ ст. та думки їх мешканців щодо існуючих незручностей, а також супутніх економічних, технологічних і правових проблем у здійсненні реконструкції таких будівель. Висновки. Продовження експлуатації великопанельних п’ятиповерхових будинків наразі є великою різновекторною проблемою, яка потребує послідовного наукового обґрунтування та напрацювання механізмів її вирішення. Перед будівельною галуззю постають завдання різного характеру: технологічні (розроблення проектів і вдалих конструктивних рішень реконструкції, тепло- і звукоізоляція житлових приміщень, істотне зменшення теплоємності стінових поверхонь бетонних панелей), економічні (створення й обрання економічно доцільного варіанта реконструкції, зменшення собівартості робіт) та соціально-правові (підвищення якості житла з дотриманням нормативних вимог та законодавчого забезпечення). В аспекті означених завдань цікавим є вивчення зарубіжного досвіду (наприклад, Німеччини, Польщі, Чехії) реконструкції п’ятиповерхівок. На ці та інші питання будуть спрямовані наші подальші дослідження.
RU: Постановка проблемы. Во многих регионах эксплуатируется жилье, возраст которого составляет более полувека. По материалам исследований аналитического центра Ассоциации городов Украины, сегодня в государстве насчитывается 25 500 крупнопанельных, блочных и кирпичных домов построенных по проектам первых массовых серий, общей площадью 72 млн м2, то есть требующих восстановления путем реконструкции и модернизации. Вообще большая часть жилого фонда Украины находится в неудовлетворительном техническом состоянии из-за недостаточного финансирования мер по его содержанию; сохраняется тенденция преждевременного старения жилого фонда. Одной из важнейших проблем для современной строительной отрасли остается продолжение эксплуатации жилищного фонда страны, в частности - зданий времен массовой застройки 50-60-х годов ХХ века, так называемых "хрущевок". По данным Государственной службы статистики Украины изношенность жилых домов составляет 47,2 %, что заставляет задуматься над немедленными мерами по решению этой ситуации. Наиболее приемлемым способом на первый взгляд кажется реконструкция "хрущевок". Однако реконструкция представляет собой комплексную проблему, которая требует решения строительной отраслью с учетом экономической составляющей, социального фактора, мнения жителей этих домов - для создания технологически и экономически целесообразного результата. Анализ публикаций. Проблема реконструкции "хрущевок" является предметом постоянных исследований ведущих строителей Украины. В поле внимания исследователей находятся как технологические проблемы [1 - 3], так и экономические составляющие [4 - 6], которые в целом дают представление о масштабе необходимой работы для преодоления неминуемого кризиса. Цель статьи - выяснение основных проблем эксплуатации панельных пятиэтажных зданий 50 - 60-х гг. ХХ в. и мнения их жителей относительно существующих неудобств, а также сопутствующих экономических, технологических и правовых проблем при осуществлении реконструкции таких зданий. Выводы. Продолжение эксплуатации крупнопанельных пятиэтажных домов на сегодня является большой разновекторной проблемой, требующей последовательного научного обоснования и наработки механизмов ее решения. Перед строительной отраслью стоят задачи разного характера: технологические (разработка проектов и удачных конструктивных решений реконструкции, тепло- и звукоизоляция жилых помещений, существенное уменьшение теплоемкости стеновых поверхностей бетонных панелей), экономические (создание и выбор экономически целесообразного варианта реконструкции, уменьшение себестоимости работ) и социально - правовые (повышение качества жилья с соблюдением нормативных требований и законодательного обеспечения). В аспекте указанных задач интересным является изучение зарубежного опыта (например, Германии, Польши, Чехии) реконструкции пятиэтажек. На эти и другие вопросы будут направлены наши дальнейшие исследования.
EN: Raising of the problem. In many regions is utilised housing, that age is more than half a century. According to the research materials of the analytical center of Ukrainian Cities Association there are 25,5 thousand houses built by first mass series project of large, block and brick buildings with a total area of 72 million M2 today in the state, rather those, that require reconstruction and modernization. In general, most of the housing stock of Ukraine is in a poor technical condition due to its deficient funding; it keeps the tendency of premature aging of the housing stock.One of the major problems of modern construction industry is the continuation of housing exploitation, in particular is it the building era of mass construction of 50-60-ies of XX century, called "Khrushchevki". According to the State Statistics Service of Ukraine the deterioration of residential buildings in Ukraine amounts to 47.2%, which makes us think of the immediate actions to occure this situation. The most acceptable way, at first viewe, seems the reconstruction of "Khrushchvki". However, the reconstruction is a complex problem that requires the construction industry solution due to the economic component, the social factor, the views of residents of these homes to create a technological and economical viable result. Analysis of publications. The problem of the "Khrushchevki" reconstruction is the subject of continual researches of leading builders of Ukraine. In the researchers' attention just as the technological problems [1 - 3], so economic components [4 - 6], in general, give an idea of the work scale required to overcome the impending crisis. The purpose of the article. Defining the main problems of exploatation of panel five- story buildings of 50 - 60-ies twentieth century and their residents thoughts about existing inconvenience, as well as associated economic, technological and legal problems in the implementation of buildings reconstruction. Conclusions. Thus, the continued exploatation of large five-storey buildings today is a big problem that requires a consistent scientific basis and achievements of mechanisms to solve it. On the construction industry lie the tasks of different nature: technological (development projects and successful design solutions for reconstruction, heat and sound insulation of residential buildings, a significant decrease in the heat capacity of the wall surfaces of concrete panels), economic (creation and selection of economic viable options of reconstruction, reducing the cost of the work), social and legal (housing quality improvement in compliance with regulatory requirements and legislative support). In the aspect of these tasks is an interesting study of foreign experience (eg, Germany, Poland, Czech Republic), the reconstruction of five-story building. On these and other questions will be directed our further research.
URI: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/241
Other Identifiers: http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/63026
Appears in Collections:№ 01

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bolshakov.pdf346,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.