Please use this identifier to cite or link to this item: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/225
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorТкач, Таїсія Вячеславівна-
dc.contributor.authorТкач, Таисия Вячеславовна-
dc.contributor.authorTkach, Taisiia-
dc.contributor.authorМлодецький, Віктор Ростиславович-
dc.contributor.authorМлодецкий, Виктор Ростиславович-
dc.contributor.authorMlodecki, Victor-
dc.contributor.authorЗаяць, Євген Іванович-
dc.contributor.authorЗаяц, Евгений Иванович-
dc.contributor.authorZaiats, Yevhen-
dc.contributor.authorМартиш, Олександр Олександрович-
dc.contributor.authorМартыш, Александр Александрович-
dc.contributor.authorMartysh, Oleksandr-
dc.date.accessioned2019-03-28T11:51:09Z-
dc.date.available2019-03-28T11:51:09Z-
dc.date.issued2017-10-
dc.identifierhttp://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/129205-
dc.identifier.citationВизначення різноманітності станів роботи у процесі її виконання / Т. В. Ткач, В. Р. Млодецький, Є. І. Заяць, О. О. Мартиш // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. - 2017. - № 5. - С. 36-44.en_US
dc.identifier.urihttp://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/225-
dc.description.abstractUK: Постановка проблеми. Реалізація планів супроводжується наростанням невизначеності стану виробничої системи, яка значною мірою залежить від організаційно-технологічних рішень, закладених у календарний план на стадії його розроблення. Визначення змін різноманітності станів системи по етапах реалізації плану дозволить окреслити ймовірні кризові періоди і завчасно до них підготуватись системі управління. У відповідності з цим, дослідження у галузі удосконалення методології розроблення календарних планів у напрямку розширення факторів, за якими здійснюється оцінювання його реалізовуваность, зумовлюють актуальність статті, мета якої – визначення впливу організаційно-технологічних рішень календарного плану на появу параметричних відмов окремої роботи. Висновок. Розроблена методика розрахунку динаміки різноманітності можливих станів у процесі виконання окремої роботи дозволяє відслідковувати інтенсивність наростання невизначеності стану системи по етапах реалізації календарного плану.en_US
dc.description.abstractRU: Постановка проблемы. Реализация планов сопровождается нарастанием неопределенности состояния производственной системы, которая в значительной степени зависит от организационно-технологических решений, заложенных в календарный план на стадии его разработки. Определение изменений разнообразия состояния системы по этапам реализации плана позволит очертить возможные кризисные периоды и заблаговременно к ним подготовиться системе управления. В соответствии с этим, исследования в области совершенствования методологии разработки календарных планов в направлении расширения факторов, по которым осуществляется оценка его реализуемости, обуславливает актуальность данной работы. Цель статьи – определить влияние организационно-технологических решений календарного плана на появление параметрических отказов отдельной работы. Вывод. Разработанная методика расчета динамики разнообразия возможных состояний в процессе выполнения отдельной работы позволяет отслеживать интенсивность нарастания неопределенности состояния системы по этапам реализации календарного плана.-
dc.description.abstractEN: Raising of problem. Implementation of the plans is accompanied by an increase in the uncertainty of the state of the production system, which largely depends on the organizational and technological decisions laid down in the calendar plan at the stage of its development. Determining the changes in the diversity of the system statuses, in terms of the implementation stages of the plan, will allow to outline the likely crisis periods and to prepare for them in advance. In accordance with this, research in the field of improving of the methodology for developing the calendar plans in order to expand of the factors on which its feasibility is assessed, determines the relevance of this work. Purpose of the article. To determine the impact of organizational and technological decisions of the calendar plan on the appearance of parametric failures of a separate work. Conclusion. A methodology for calculating the dynamics of the diversity of possible statuses the process of the eхecuting of a separate work, to monitor the intensity of the increase in the uncertainty of the system status by the stages of the implementation of the calendar plan.-
dc.language.isouken_US
dc.subjectкалендарне плануванняen_US
dc.subjectорганізаційно-технологічна надійністьen_US
dc.subjectінтенсивність робітen_US
dc.subjectневизначеністьen_US
dc.subjectреалізовуваністьen_US
dc.subjectкалендарное планированиеen_US
dc.subjectорганизационно-технологическая надежностьen_US
dc.subjectинтенсивность работen_US
dc.subjectнеопределенностьen_US
dc.subjectреализуемостьen_US
dc.subjectscheduling planen_US
dc.subjectorganizational and technological reliabilityen_US
dc.subjectintensity of worken_US
dc.subjectuncertaintyen_US
dc.subjectfeasibilityen_US
dc.titleВизначення різноманітності станів роботи у процесі її виконанняen_US
dc.title.alternativeОпределение разнообразия состояния работы в процессе ее выполненияen_US
dc.title.alternativeDetermination of diversity of the workstatuses in the implementation processen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:№ 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkach.pdf599,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.