Please use this identifier to cite or link to this item: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2193
Title: Контролінг і сталий розвиток підприємства малого бізнесу
Other Titles: Контроллинг и устойчивое развитие предприятия малого бизнеса
Controlling and sustainable development of small businesses
Authors: Пакуліна, Алевтина Анатоліївна
Пакулина, Алевтина Анатольевна
Pakulina, Alevtyna
Гніденко, Альона Валентинівна
Гниденко, Алена Валентиновна
Hnidenko, Alona
Коваленко, Юлія Ігорівна
Коваленко, Юлия Игоревна
Kovalenko, Yuliia
Keywords: контролінг
стратегічний контролінг
управління
сталий розвиток
мале підприємство
контроллинг
стратегический контроллинг
управление
устойчивое развитие
малое предприятие
controlling
strategic controlling
management
sustainable development
small enterprise
Issue Date: May-2019
Citation: Пакуліна А. А. Контролінг і сталий розвиток підприємства малого бізнесу / А. А. Пакуліна, А. В. Гніденко, Ю. І. Коваленко // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – № 20. – С. 107-114.
Abstract: UK: Автори статті обґрунтували, що формування системи контролінгу сприяє ефективному управлінню діяльністю підприємства. У ході проведеного дослідженні вивчено взаємозв'язок контролінгу, планування, управлінського обліку, внутрішнього контролю та управління за відхиленнями підприємства. Виділено функції контролінгу підприємства: збору і систематизації інформації контролю якості виробничих процесів, координаційну, аналітичну, стратегічну. Розглядати сучасну систему ведення бухгалтерського фінансового обліку й управлінського обліку слід як два паралельних і невід'ємних один від одного пов’язаних елемента, оскільки тільки у взаємозв'язку вони сприяють ефективному управлінню господарюючим суб'єктом, що позитивно позначається на прийнятті управлінських рішень. Сприятливі умови формування системи контролінгу зумовлюються розвитком інноваційної технології контролінгу. Досягнення кінцевої мети підприємства необхідно розглядати з позиції раціонального виконання основних функцій менеджменту. Система контролінгу повинна забезпечити підприємця методиками, які дають змогу оцінити планування, організацію, контроль та мотивацію. Вибір конкретних методів повинен залежати від кінцевої мети та логічно пов'язаних підцілей за кожним напрямом діяльності малого бізнесу: мінімізація витрат, персоналу, час на операції, або максимізація обсягу виробництва, виручки, прибутку, підвищення рівня трудової дисципліни, зниження браку і т. д. На підставі інтеграції теорій поведінкової економіки та елементів контролінгу авторами запропоновано концептуальний підхід до системи стратегічного контролінгу, визначено структурну схему і циклічний характер управління.
RU: Авторы статьи обосновали, что формирование системы контроллинга способствует эффективному управлению деятельностью предприятия. В ходе проведенного исследовании авторами была изучена взаимосвязь контроллинга, планирования, управленческого учета, внутреннего контроля и управления по отклонениям предприятия. Выделены функции контроллинга предприятия: сбора и систематизации информации контроля качества производственных процессов, координационная, аналитическая, стратегическая. Рассматривать современную систему ведения бухгалтерского финансового учёта и управленческого учёта следует как два параллельных и неотъемлемых друг от друга взаимозависящих элемента, так как только во взаимосвязи они способствуют эффективному управлению хозяйствующим субъектом, что положительно сказывается на принятии управленческих решений. Благоприятные условия формирования системы контроллинга обуславливаются развитием инновационной технологии контроллинга. Достижение конечной цели предприятия необходимо рассматривать с позиции рационального выполнения основных функций менеджмента. Система контроллинга должна обеспечить предпринимателя методиками, которые позволяют оценить планирование, организацию, контроль и мотивацию. Выбор конкретных методов должен зависеть от конечной цели и логически связанных подцелей по каждому направлению деятельности малого бизнеса: минимизация затрат, персонала, времени на операции, или максимизация объёма выпуска, выручки, прибыли, повышение уровня трудовой дисциплины, снижение брака и т. д. На основании интеграции теорий поведенческой экономики и элементов контроллинга авторами предложен концептуальный подход к системе стратегического контроллинга, определены структурная схема и циклический характер управления.
EN: The authors of the article proved that the formation of the controlling system contributes to the effective management of the enterprise. In the course of the study, the authors studied the relationship of enterprise controlling, planning, management accounting, internal control and management of deviations. The authors consider the modern system of financial accounting and management accounting as two parallel and interrelated elements. Only in the relationship, they contribute to the effective management of economic enterprise. This has a positive impact on management decision-making. Favorable conditions for the formation of the controlling system are caused by the development of innovative controlling technology. The achievement of the ultimate goal of the enterprise should be considered from the perspective of the rational performance of the basic functions of management. The controlling system should provide the owner with techniques. These techniques allow you to evaluate planning, organization, control, and motivation. The choice of specific methods should depend on the ultimate goal and logically related sub-goals for each small business activity. Such goals are to minimize costs, personnel, time for operations, maximize the volume of output, revenue, profit, increase the level of labor discipline, reduce marriage. The need for the formation of the controlling system by the managers of the enterprise is justified by the following fact. Controlling actively helps enterprise managers to solve issues of competitiveness. Implementation of the controlling system ensures the practical implementation of all management functions. The controlling system is involved in improving the competitiveness of the enterprise. When implementing the controlling system on the basis of the information received, the planned tasks of sales and investments of the enterprise are developed. Controlling contributes to the coordination of individual plans on time and content. The main role of controlling is information and consulting support of enterprise activity management. The system of strategic controlling is based on monitoring the viability of the developed strategic plan. This creates an integrated information and consulting system for the timely detection of deviations and the necessary adaptation of the strategic plan and measures to achieve the goals to the permanent conditions of the business environment. The main functions of controlling the enterprise were identified. The main functions of controlling include the collection and systematization of information, quality control of production processes, coordination, analytical work, strategy development. Based on the integration of behavioral Economics theories and controlling elements, the authors propose a conceptual approach of strategic controlling system, determine the structural scheme and cyclical nature of management.
URI: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2193
Other Identifiers: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/20_2019/18.pdf
Appears in Collections:№ 20

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pakulina.pdf200,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.