Please use this identifier to cite or link to this item: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/196
Title: Державна політика територіального планування організації аграрно-будівельних кластерів: Придніпровський регіон
Other Titles: Государственная политика территориального планирования организации аграрно-строительных кластеров: Приднепровский регион
State policy of territorial planning of agricultural-building clusters organization: Prydniprovskyi region
Authors: Євсєєва, Галина Петрівна
Евсеева, Галина Петровна
Yevseieva, Halyna
Савицький, Микола Васильович
Савицкий, Николай Васильевич
Savytskyi, Mykola
Євсєєв, Євген Олександрович
Евсеев, Евгений Александрович
Yevseev, Evhenyi
Keywords: кластери
аграрно-будівельні кластери
інноваційний розвиток регіону
Придніпровський регіон
кластеры
аграрно-строительные кластеры
инновационное развитие региона
Приднепровский регион
clusters
agrarian and construction clusters
innovative development of the region
Prydniprovskyi region
Issue Date: Jun-2017
Citation: Євсєєва Г. П. Державна політика територіального планування організації аграрно-будівельних кластерів: придніпровський регіон / Г. П. Євсєєва, М. В. Савицький, Є. О. Євсєєв // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. - 2017. - № 3. - С. 86-95.
Abstract: UK: Кластерний розвиток як фактор збільшення національної і регіональної конкурентоспроможності – характерна ознака сучасної інноваційної економіки. Кластери стали ефективним інструментом розвитку окремих територій і регіонів, що сприяло підвищенню загальнонаціональної конкурентоспроможності багатьох країн світу. Перед Україною сьогодні стоїть проблема вибору ефективного шляху майбутнього розвитку відповідно до європейських та світових орієнтирів. Ідея якості життя громадян та інноваційності розвитку провідних галузей економіки України повинна стати національною ідеєю, пріоритетним напрямом розвитку держави. Тому на національному рівні кластери повинні розглядатися як перспективна форма організації співробітництва та розвитку на регіональному та державному рівнях. Мета статті ‑ обґрунтування заходів державної підтримки щодо формування кластерів аграрно-будівельної типології як засобу активізації інвестиційної діяльності в регіоні, зокрема, Придніпровському, та визначення основних напрямів та підходів до їх організації.
RU: Кластерное развитие как фактор увеличения национальной и региональной конкурентоспособности является характерным признаком современной инновационной экономики. Кластеры стали эффективным инструментом развития отдельных территорий и регионов, что способствовало повышению общенациональной конкурентоспособности многих стран мира. Перед Украиной сегодня стоит проблема выбора эффективного пути будущего развития в соответствии с европейскими и мировыми ориентирами. Идея качества жизни граждан и инновационности развития ведущих отраслей экономики Украины должна стать национальной идеей, приоритетным направлением развития государства. Поэтому на национальном уровне кластеры должны рассматриваться как перспективная форма организации сотрудничества и развития на региональном и государственном уровнях. Целью статьи является обоснование мероприятий государственной поддержки относительно формирования кластеров аграрно-строительной типологии как средства активизации инвестиционной деятельности в регионе, в частности, Приднепровском, и определение основных направлений и подходов относительно их организации.
EN: Cluster development, as a factor of the national and regional competitiveness increasing, is a characteristic feature of the modern innovation economy. Clusters have become an effective tool for the development of individual territories and regions, which has contributed to the nationwide competitiveness increasing of many countries in the world. Today, Ukraine faces the problem of choosing an effective way of future development in accordance with European and world standards. The idea or the citizens life quality and the innovative development of the leading sectors of the Ukrainian economy should become a national idea, a priority direction of the state development. Therefore, at the national level, clusters should be considered as a promising form of organization for cooperation and development at the regional and national levels. The purpose of the article is to substantiate the measures of state support regarding the clusters formation of agrarian and construction typology as a means of activating investment activities in the region, in particular Pridneprovskyi region, and determining the main directions and approaches for their organization.
URI: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/196
Other Identifiers: http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/115460
Appears in Collections:№ 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yevseieva.pdf402,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.