Please use this identifier to cite or link to this item: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1428
Title: Аналіз організаційно-технологічної надійності на рівні визначення часових параметрів календарного плану
Other Titles: Анализ организационно-технологической надежности на уровне определения временных параметров календарного плана
Analisys of organizational and technological reliability at the level of the schedule time parameters determination
Authors: Мартиш, Олександр Олександрович
Мартыш, Александр Александрович
Martysh, Oleksandr
Мартиш, Олександра Потапівна
Мартыш, Александра Потаповна
Martysh, Oleksandra
Павлов, Федір Іванович
Павлов, Федор Иванович
Pavlov, Fedir
Полтавець, Марина Олександрівна
Полтавец, Марина Александровна
Poltavets, Maryna
Keywords: календарне планування
організаційно-технологічна надійність
інтенсивність робіт
виробіток
витрати часу
календарное планирование
организационно-технологическая надежность
интенсивность работ
выработкa
затраты времени
scheduling
organizational and technological reliability
work intensity
output
time standard
Issue Date: Apr-2019
Citation: Аналіз організаційно-технологічної надійності на рівні визначення часових параметрів календарного плану / О. О. Мартиш, О. П. Мартиш, Ф. І. Павлов, М. О. Полтавець // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. − 2019. − № 2. − С. 22-29.
Abstract: UK: Постановка проблеми. Однією з головних задач будівельної організації є дотримання строків зведення об’єкту згідно з проектними рішеннями. Організаційно-технологічна надійність будівництва визначає здатність будівельної організації досягати поставлених цілей при заданих вхідних параметрах. При розробці календарного плану існує протиріччя між ймовірнісною природою реальних процесів і детермінованими методами їх опису. Коли розрахунки мають прогнозуючий характер, то необхідно включати в розрахунок вірогідну складову, що визначає ймовірність звершення певної події в майбутньому. Це особливо стосується побудови календарних планів, через те, що прогнозування показників тривалості виробничих процесів може здійснюватися тільки з певним рівнем ймовірності. Дослідження присвячено вирішенню науково-прикладної задачі підвищення надійності планування на стадії визначення часових параметрів будівельних процесів в складі календарного плану. Розглянуті чинники, які впливають на планований час виконання будівельно-монтажних робіт в складі календарного плану. Використано підхід, згідно з яким час завершення деякого обсягу робіт є похідним від продуктивності виконавця і інтенсивності виконання робіт. Тривалість робіт є не детермінованим значенням, а діапазоном (проміжком) можливих значень, які можна описувати за допомогою нормального розподілу, β-розподілу і α-розподілу. Мета роботи − визначення раціонального рівня організаційно-технологічної надійності часових параметрів календарного плану. Висновки. Надійність календарного плану будівництва цілком залежить від достовірності часових параметрів. Встановлено взаємозв’язок між виробітком виконавців і надійністю виконання робіт в планові строки. Визначено раціональний рівень організаційно-технологічної надійності, який слід використовувати при формуванні часових параметрів календарного плану.
RU: Постановка проблемы. Исследование посвящено решению научно-прикладной задачи повышения надежности планирования на стадии определения временных параметров строительных процессов в составе календарного плана. Рассмотрены факторы, влияющие на планируемое время выполнения строительно-монтажных работ в составе календарного плана. Использован подход, согласно которому времязавершения некоторого объема работ является производным от производительности исполнителя и интенсивности выполнения работ. Продолжительность работ является не детерминированным значением, а диапазоном (промежутком) возможных значений, которые можно описывать с помощью нормального распределения, β-распределения и α-распределения. Цель работы определение рационального уровня организационно-технологической надежности временных параметров календарного плана. Выводы. Надежность календарного плана строительства полностью зависит от достоверности временных параметров. Определен рациональный уровень организационно-технологической надежности, который следует использовать при формировании временных параметров календарного плана.
EN: Problem statement. One of the main tasks of the construction organization is to comply with the terms of construction of the object according to the design decisions. Organizational and technological reliability of construction determines the ability of a construction organization to achieve its purposes at given input parameters. When developing a time schedule, there is a contradiction between the probabilistic nature of real processes and the determined methods of their description. When the calculations are of a predictable nature, it is necessary to include into the calculation the probabilistic component, which determines the probability of a certain event occurring in the future. This is especially true of scheduling because of the prediction of indicators of the duration of production processes can be carried out only with a certain level of probability. The study is devoted to solve a scientific and applied problem of increasing the reliability of planning at the stage of determining the time parameters of construction processes as part of a schedule. The factors affecting the planned time of construction and installation work in the schedule are considered. The approach was used, according to which the time of completion of a certain amount of work is depended from the performer’s output and the intensity of the work. The duration of the work is not a deterministic value, but a range (interval) of possible values that can be described using the normal distribution, β-distribution and α-distribution. The purpose of the article is to determine the rational level of organizational and technological reliability of schedule time parameters. Conclusions. The reliability of the construction schedule completely depends on the accuracy of time parameters. The dependence between the output of performers and the reliability of work in the planning period is established. The rational level of organizational and technological reliability of the construction schedule at the stage of its time parameters modeling is determined.
URI: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1428
Other Identifiers: DOI 10.30838/J.BPSACEA.2312.280519.21.431
http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/176494
Appears in Collections:№ 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martysh.pdf418,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.