Please use this identifier to cite or link to this item: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/941
Title: Планування діяльності будівельного підприємства на основі контролінгу
Other Titles: Планирование деятельности строительного предприятия на основе контроллинга
Planning of the construction enterprise activity on the controlling basis
Authors: Оскома, Олена Володимирівна
Оскома, Елена Владимировна
Oskoma, Olena
Keywords: будівельне підприємство
управління
вартість підприємства
планування
вартісно-орієнтований підхід
контролінг
ресурсні обмеження
строительное предприятие
управление
стоимость предприятия
планирование
ценностно-ориентированный подход
контроллинг
ресурсные ограничения
construction enterprise
management
enterprise value
planning
cost-oriented approach
controlling
resource constraints
Issue Date: 19-Jul-2018
Citation: Оскома О. В. Планування діяльності будівельного підприємства на основі контролінгу : дис. ... канд. екон. наук : спец. : 08.00.04 : захищена 19.07.18 / Оскома Олена Володимирівна ; Придніпр. держ. академія буд-ва та архітектури. - Дніпро, 2018. - 225 с.
Abstract: UK: Дисертаційну роботу присвячено дослідженню й обґрунтуванню теоретичних та методичних положень і розробленні практичних рекомендацій щодо удосконалення оперативного планування діяльності будівельного підприємства на основі контролінгу. У першому розділі досліджено підходи до управління діяльністю будівельного підприємства, здійснено аналіз наукового доробку щодо процесу планування, визначено роль та місце контролінгу, запропоновано механізм вартісно-орієнтованого планування діяльності будівельного підприємства на основі контролінгу та послідовність побудови планів з урахуванням впливу обмежень. Результати дослідження теоретико-методичних підходів до управління діяльністю будівельного підприємства дозволили встановити визначне місце планування в цьому процесі, актуальність чого підкреслюється тим, що реальне фінансове положення підприємств будівельної галузі за сучасних умов розвитку локальних, регіональних та світових фінансових ринків досить часто виявляється напруженим, коли, навіть за умов зростання інвестицій у будівельну галузь, знижується забезпеченість фінансової та функціональної стабільності будівельних підприємств на ринку. Однією з дієвих концепцій в управлінні підприємством є концепція вартісно-орієнтованого управління, що передбачає підхід до управління підприємством та ведення бізнесу згідно пріоритету створення вартості, в якому важливу роль відіграє система планування на основі вартісно-орієнтованих показників, які відображають процес створення вартості та внесок кожного будівельного проекту підприємства у цей процес. Враховуючи специфіку будівельної діяльності (необхідність ув’язки на оперативному рівні планів реалізації проектів і планів будівельного підприємства), встановлено, що важливими завданнями, які мають вирішуватися в процесі оперативного планування, є оперативне регулювання процесу виробництва будівельних робіт на об’єктах шляхом систематичного обліку і контролю виконання завдань, поточного стану виконання будівельного проекту; оперативного реагування та усунення відхилень; поточний контроль за використанням всіх видів ресурсів на всіх етапах реалізації будівельних проектів. Ці завдання запропоновано вирішувати на основі концепції контролінгу, що передбачає реалізацію певної послідовності до формування механізму вартісно- орієнтованого оперативного планування діяльності будівельного підприємства. Запропоновано механізм вартісно-орієнтованого планування діяльності будівельного підприємства на основі контролінгу, який забезпечує урахування впливу ресурсних, фінансових та вартісних обмежень на оцінку ресурсної, економічної та фінансової реалізованості проектів, що уможливлює оперативне корегування попереднього розкладу робіт та бюджету виконання проекту на основі вибору у поточному періоді плану з мінімальними витратами та максимальним ресурсним забезпеченням. Оптимізований на основі корегування вартості та розкладу виконання робіт план має забезпечити досягнення планового розміру економічної доданої вартості за проектом та вартості будівельного підприємства. Наведено рекомендації щодо вдосконалення процесу планування та послідовність побудови планів будівництва об’єктів на основі інтегрованого розгляду основних параметрів будівництва в умовах обмежень, який ґрунтується на оцінці їх впливу на ресурсну, економічну та фінансову реалізованість за проектами на різних етапах реалізації будівельних проектів й дозволяє забезпечити контрольованість у досягненні запланованої вартості будівельного підприємства. У другому розділі проаналізовано фінансово-економічний стан будівельних підприємств на сучасному ринку, запропоновано методичний підхід до прогнозування вартості реалізації будівельного проекту і вартості будівельного підприємства. Проведений аналіз основних тенденцій розвитку будівельних підприємств показав їх складне фінансово-економічне становище і неспроможність подолати наслідки економічної кризи. Виявлено сильний зв'язок між величиною капітальних інвестицій в економіці та обсягом виконаних будівельних робіт, що свідчить про необхідність залучення інвестицій для покращення роботи будівельних підприємств. Установлено, що у структурі джерел формування активів будівельних підприємств переважає позиковий капітал, що свідчить про велику залежність від зовнішніх джерел фінансування і потребує постійного контролю за рівнем рентабельності, витратами на залучення коштів та вартістю підприємства. Показано актуальність розробки підходів до прогнозування вартості будівельного підприємства на різних етапах та за різними умовами реалізації будівельних проектів у межах оперативного планування. Обґрунтовано концептуальне положення про те, що визначення поточної вартості реалізації проекту будівництва, аналіз її впливу на зміну вартості будівельного підприємства в оперативному періоді ґрунтується на розрахунку фактичних витрат та вартостей засвоєного об’єму (виконаних робіт на окремому етапі реалізації будівельного проекту), що дозволяє оцінити поточну вартість та спрогнозувати вартість реалізації проекту і підприємства. Визначено, що оперативне планування діяльності будівельного підприємства ґрунтується на використанні базового плану вартості (за окремими проектами) та інформації стосовно оперативних змін у виконанні плану, отже, головна увага має приділятися здійсненню поточного аналізу виконання робіт, їх оцінки для коригування та прогнозування можливих відхилень від запланованих показників, прогнозування майбутніх періодів. Удосконалено методичний підхід до прогнозування та оперативного оцінювання змін вартості будівельного підприємства, в якому поєднано метод економічної доданої вартості (ЕДВ) та метод засвоєного об’єму, що передбачає визначення поточної вартості реалізації проекту будівництва, аналіз її впливу на зміну вартості в оперативному періоді на основі розрахунку фактичних витрат та вартостей засвоєного об’єму (виконаних робіт на окремому етапі реалізації будівельного проекту). У третьому розділі запропоновано методичний підхід до контролювання та корегування вартості реалізації проектів будівельного підприємства, вдосконалено методичний підхід до визначення тривалості будівництва з мінімальною вартістю. На підставі запропонованого механізму вартісно-орієнтованого оперативного планування в межах концепції контролінгу розроблено методичний підхід до контролювання та корегування вартості реалізації проектів будівельного підприємства, який передбачає порівняння прогнозних та планових величин економічної доданої вартості (ЕДВ) за проектами, що дозволяє корегувати реалізацію будівельного проекту на основі перегляду ресурсної, економічної та фінансової реалізованості у напрямі забезпечення досягнення запланованої ЕДВ та зростання вартості будівельного підприємства в результаті реалізації будівельних проектів Важливим етапом цього процесу (у разі встановлення негативного відхилення економічної доданої вартості будівельних проектів) є визначення тривалості будівництва з мінімальною вартістю. В основі методичного підходу до визначення тривалості будівництва з мінімальною вартістю міститься положення про те, що оптимізація вартості будівництва об’єктів завжди означає мінімізацію витрат за певних обмежень, які обов’язково розглядаються при визначенні варіантів тривалості виконання робіт. Методичний підхід передбачає послідовне наближення, починаючи з мінімального коефіцієнта вартості шляхом вибору робіт, що підлягають скороченню на підставі принципу критичності, починаючи з робіт з мінімальним коефіцієнтом вартості, що дозволяє побудувати розклад робіт з мінімальними витратами. Залежно від умов ресурсного забезпечення об’єкта будівництва, можуть враховуватися різні обмеження (наприклад, затримки у часі, штрафні фінансові тощо), що впливає на вирішення завдання щодо мінімізації витрат. Як критерій оцінювання на кожному кроці скорочення виступає величина отримуваного прибутку з урахуванням економії загальновиробничих витрат, яка перевищує величину додаткових витрат через скорочення робіт. Економія часу може бути досягнута тільки в тому випадку, якщо скорочення тривалості робіт або комбінація робіт зумовлює скорочення тривалості будівництва об’єкта й зростання прибутку за проектом. Практичне застосування запропонованого підходу дозволило визначити тривалість будівництва з мінімальною вартістю та забезпечити зростання прибутку за проектом. Запропоновані в роботі методичні підходи й практичні рекомендації впроваджені й апробовані на підприємствах Дніпропетровської області, що дало можливість отримати економічний ефект у розмірі 404,52 тис. грн. У результаті застосування викладеної в дисертації методики проектно-будівельними підприємствами Дніпропетровської області на стадії планування досягнуто скорочення тривалості реалізації в середньому на 15,6 % і зменшення витрат на 6,4 % і зростання вартості підприємства. Викладені в дисертаційній роботі наукові результати, сформульовані висновки й розроблені підходи можуть бути використані в управлінській діяльності будівельних підприємств при розробці планів, зокрема, практичне значення мають методичні основи і практичні рекомендації щодо вдосконалення механізму вартісно-орієнтованого оперативного планування діяльності, що дозволяють будівельним підприємствам розробити ресурсозбалансований план будівництва, забезпечити зростання вартості будівельного підприємства.
EN: The thesis is devoted to the research of theoretical and methodical aspects of operational planning of the construction enterprise based on financial controlling. The role and place of financial controlling in the process of operational planning on construction enterprises is defined. In the first chapter approaches to managing the construction enterprise’s activity are explored, scientific progress of the planning process is analysed, the role and place of controlling is defined, a mechanism of cost-oriented planning of the construction enterprise’s activity based on controlling and the sequence of plans considering the influence of constraints is proposed. The results of the study of theoretical and methodical approaches to the management of the construction enterprise’s activity allowed to establish the prominent place of planning in this process, its relevance is emphasized by the fact that the real financial situation of construction enterprises under the current conditions of local, regional and world financial markets development is often tense. Even when investments in the construction industry grow, financial and functional stability of construction enterprises in the market decreases. One of the most effective concepts in enterprise management is the concept of value-oriented management, which involves an approach to business management according to the priority of value creation, in which the value-based planning system plays an important role based on cost-oriented indices, reflecting the process of creating value and the contribution of each construction project of the enterprise in this process. Taking into account the specifics of construction activity (the need to link at the operational level plans of projects implementation and plans of a construction enterprise), it has been established that important tasks to be solved in the process of operational planning are operational regulation of the production process of construction work through systematic accounting and control over the tasks fulfilment, the current state of the construction project implementation; prompt response and elimination of deviations; current control over the usage of all types of the resources at all stages of the construction projects implementation. These tasks are proposed to be solved based on the concept of controlling, which involves the implementation of the certain sequence of the formation of a mechanism of cost-oriented operational planning of the construction enterprise. The mechanism of cost-oriented planning of the construction enterprise’s activity on the basis of controlling is proposed, which ensures consideration of the influence of resource, financial and cost constraints on the estimation of resource, economic and financial implementation of projects, which enables operative correction of the previous work scheduling and the project budget based on the plan with minimal expenses and maximum resource support. Optimized by adjusting the cost and work scheduling, the plan should provide achieving the planned value of the economic added value of the project and the value of the construction company. The recommendations for planning process improvement and the sequence of building construction on the basis of integrated consideration of the main construction parameters under the constraints, which is based on the assessment of their impact on resource, economic and financial implementation of projects at different stages of construction projects implementation and allows to control achieving the planned value of a construction company. In the second chapter financial and economic condition of construction enterprises in the modern market is analysed, a methodical approach to forecasting the cost of realization of construction project and the value of a construction company is proposed. Analysis of the main trends in the development of construction companies showed their difficult financial and economic situation and inability to overcome the effects of the economic crisis. Strong correlation between capital investment in the economy and amount of executed works was found, indicating the need to attract investments to improve construction enterprises’ operation. It is established that in the structure of the sources of formation of construction enterprises’ assets loan capital prevails, indicating large dependence on external sources of funding that requires constant monitoring of profitability level, cost of funds attraction and the value of the enterprise. Relevance of approaches to forecasting the value of a construction company development at different stages and under different conditions of construction projects implementation within the framework of operational planning is shown. The conceptual provision determined the current cost of construction project implementation and analysis of its impact on the change of the value of the construction company in the operational period is based on estimation of actual costs and costs of earned value (performed work at a separate stage of the construction project implementation), which allows to evaluate current cost and forecast the cost of project implementation and the value of the enterprise. It is determined that operative planning of a construction enterprise’s activity is based on the basic cost plan (for individual projects) and information on operational changes in the plan implementation, therefore, the main attention should be paid to carrying out current analysis of the work, their estimation for adjusting and forecasting possible deviations from the planned indices, forecasting future periods. The methodical approach to forecasting and operational estimation of changes in the value of a construction company, which combines the method of economic value added (EVA) and the Earned Value Technique, which involves determining of the current cost of the construction project implementation, analysis of its impact on cost changes in the operational period on the basis of actual costs calculation and costs of the earned value (performed work at a separate stage of the construction project implementation). In the third chapter a methodical approach to controlling and adjusting the cost of implementation of construction company projects, improving the methodological approach to determining the construction time with minimal cost is proposed. Based on the proposed mechanism of cost-oriented operational planning within the controlling concept, a methodical approach to controlling and adjusting the cost of construction enterprise’s projects implementation, which involves comparing projected and planned values of economic value added (EVA) is developed. It allows to correct the construction project implementation on the basis of the review of resource, economic and financial implementation in order to ensure the achievement of the planned EVA and increase the value of the construction company as a result of the construction projects implementation. An important stage of this process (in the case of a negative deviation of the economic added value of construction projects) is to determine the duration of construction with a minimum cost. At the heart of the methodical approach to determining the duration of construction with a minimum cost is the provision that the optimization of the cost of construction objects always means minimizing the cost of certain restrictions that are necessarily considered when determining the options for the duration of the work. The method approach implies a consistent approximation, starting with the minimum cost coefficient, by choosing work to be reduced based on the principle of criticality, starting with works with a minimum cost coefficient, which allows to make a work schedule with minimal cost. Depending on the conditions of the resource provision of the construction object, various constraints (for example, time delays, fines, etc.) may be considered, that influence the task of minimizing costs. As a criterion of evaluation at each step of the reduction is the profit value received, considering the savings of total production costs, which exceeds the amount of additional costs due to the reduction of work. Time savings can only be achieved if the reduction in the duration of the work or the combination of works leads to a reduction in the duration of the object construction and increasing the profit of the project. The practical application of the proposed approach allowed to determine the duration of construction with a minimum cost and to ensure increasing profit. The methodical approaches and practical recommendations suggested in the work are implemented and tested at the enterprises of Dnipropetrovsk region, which allowed to get economic effect in the amount of 404.52 thousand UAH. As a result of application of the method outlined in the thesis by the design and construction enterprises of Dnipropetrovsk region at the planning stage, the reduction of the project duration on average by 15.6% and reduction of costs by 6.4% and the increase of the value of the enterprise have been achieved. The scientific results presented in the thesis, the formulated conclusions and the developed approaches can be used in management of construction enterprises while the development of plans, in particular, the practical significance have methodical foundations and practical recommendations for improving the mechanism of cost- oriented operational planning activity, which enables construction companies to develop resource-balanced plan of construction and to ensure the growth of the value of the construction company
URI: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/941
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIS_Oskoma.pdf2,84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.