Please use this identifier to cite or link to this item: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1097
Title: Забезпечення параметрів мікроклімату при аварійно- дефіцитних ситуаціях в системах теплопостачання
Other Titles: Обеспечение параметров микроклимата при аварийно- дефицитных ситуациях в системах теплоснабжения
Ensuring microclimate parameters during emergency situations deficient in heating systems
Authors: Колесник, Інна Олександрівна
Колесник, Инна Александровна
Kolesnik, Inna
Keywords: мікроклімат
безпека життєдіяльності
санітарно-гігієнічні умови
аварійно-дефіцитні ситуації
система контролю та управління
критична температура
динаміка охолодження
коефіцієнт теплоакумуляції
микроклимат
безопасность жизнедеятельности
санитарно-гигиенические условия
аварийно-дефицитные ситуации
система контроля и управления
критическая температура
динамика охлаждения
коэффициент теплоаккумуляции
climate
safety
sanitary conditions
emergency situations scarce
control and management
critical temperature
dynamic cooling
rate teploakumulyatsiyi
Issue Date: 14-Oct-2015
Citation: Колесник І. О. Забезпечення параметрів мікроклімату при аварійно-дефіцитних ситуаціях в системах теплопостачання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. : 05.26.01 «Охорона праці» / Колесник Інна Олександрівна ; Придніпр. держ. академія буд-ва та архітектури. - Дніпро, 2015. - 21 с.
Abstract: UK: Дисертація присвячена підвищенню безпеки життєдіяльності за рахунок забезпечення параметрів мікроклімату при аварійно-дефіцитних ситуаціях в системах теплопостачання. В роботі виконаний аналіз параметрів мікроклімату приміщень при аварійно- дефіцитних ситуаціях в системах теплопостачання, їх вплив на життєдіяльність людини, розглянуто вплив теплотривкості будівель на мікрокліматичні умови приміщень, проаналізовані методи контролю теплообміну огороджувальних конструкцій з зовнішнім та внутрішнім середовищем. Проведено наукове та експериментальне обґрунтування застосування датчиків з кільцевим і плоским нагрівачами та визначені граничні умови їх застосування. Виконані експериментальні дослідження параметрів мікроклімату приміщень для шести видів огороджувальних конструкцій будівель у м. Дніпропетровську. Знайдені закономірності динаміки охолодження внутрішнього повітря та внутрішніх поверхонь огороджувальних конструкцій приміщень при аварійно-дефіцитних ситуаціях в системах теплопостачання. Розроблена методика визначення часу охолодження внутрішнього повітря в залежності від коефіцієнта акумуляції тепла огороджувальних конструкцій без урахування та з урахуванням сонячної радіації та вітрової дії при аварійно- дефіцитних ситуаціях в системах теплопостачання. Проведено впровадження результатів досліджень з контролю і забезпечення необхідних умов мікроклімату приміщень на виробництві, це дозволило встановити залежності, які дозволяють визначити величину відносної резервної теплоподачі і час відновлення нормального теплопостачання при різній теплоакумулюючій здатності огороджувальних конструкцій будівель і споруд з урахуванням забезпечення необхідних параметрів мікроклімату приміщень.
RU: Диссертация посвящена вопросам повышения безопасности жизнедеятельности за счет обеспечения параметров микроклимата при аварийно-дефицитных ситуациях в системах теплоснабжения. В работе выполнен анализ изменения параметров микроклимата помещений при аварийно-дефицитных ситуациях в системах теплоснабжения, их влияние на жизнедеятельность человека, рассмотрено влияние теплоустойчивости зданий на микроклиматические условия помещений, проанализированы методы контроля теплообмена ограждающих конструкций с внешней и внутренней средой. Выполнены теоретические и экспериментальные исследования применения датчиков с кольцевым и плоским нагревателями для контроля теплотехнических свойств строительных материалов непосредственно в строительных ограждающих конструкций в процессе их эксплуатации. Определены граничные условия их применения с учетом погрешности измерения до 5%. Проведены исследования теплотехнических свойств строительных материалов ограждающих конструкций в процессе длительной эксплуатации (более 10 лет) для шести типов наиболее распространенных зданий в г. Днепропетровске. Выполненные исследования изменения теплотехнических свойств строительных ограждающих конструкций расчетным и экспериментальным методами показали высокую их сходимость, что позволяет применять предложенный экспериментальный метод для экспресс оценки теплотехнических свойств строительных ограждающих конструкций в процессе их эксплуатации. Установлены зависимости, позволяющие прогнозировать изменения температур внутреннего воздуха и внутренней поверхности ограждения с учетом типа здания и применяемых строительных материалов ограждающих конструкций при аварийно- дефицитных ситуациях в системах теплоснабжения. Установлены зависимости изменения температуры внутреннего воздуха помещения и температурного градиента, что позволяет оценивать влияние параметров микроклимата на безопасность жизнедеятельности с учетом выполняемых работ по степени тяжести и определить достижение критических значений температур при эксплуатации инженерных коммуникаций. Разработана методика по определению времени достижения критических температур помещений и работы инженерных сетей для различных типов зданий с различными коэффициентами теплоаккумуляции ограждений при температурах наружного воздуха: холодной пятидневки и месяцев отопительного периода при аварийно-дефицитных ситуациях в системах теплоснабжения. На основе теоретических и экспериментальных исследований получены зависимости изменения температур внутреннего воздуха и внутренней поверхности ограждающих конструкций, которые позволяют управлять процессом обеспечения параметров микроклимата помещения с учетом типа здания, влияния солнечной радиации и ветра при аварийно-дефицитных ситуациях в системах теплоснабжения для данного региона – г. Днепропетровска. Внедрение результатов исследований по контролю и обеспечению необходимых условий микроклимата помещений на производстве позволило установлены зависимости, позволяющие определить величину относительной резервной теплоподачи и время восстановления нормального теплоснабжения при разной теплоаккумулирующей способности ограждающих конструкций зданий и сооружений с учетом обеспечения необходимых параметров микроклимата помещений.
EN: The thesis is devoted to increasing life safety by ensuring microclimate parameters during emergency situations in scarce supply systems. In the paper the analysis of microclimate in the premises of scarce emergency situations in heating systems and their impact on human activity, the influence teplotryvkosti buildings on the premises microclimate conditions are analyzed methods to control heat walling with external and internal environment. The scientific substantiation and experimental use of sensors with ring and flat heaters and certain boundary conditions of their application. Experimental study of microclimate premises for six types of walling buildings in the city. Dnepropetrovsk. Found laws of dynamics of internal air cooling and internal surfaces walling areas in emergency situations in scarce supply systems. The method of determining the internal air cooling time depending on the coefficient of heat accumulation walling and without considering solar radiation and wind action in emergency situations in scarce supply systems. An application of research results of monitoring and ensuring the necessary microclimate conditions in the production areas, it is possible to establish dependence for determining the relative heat supply backup and restoring normal heat at different heat accumulating capacity walling buildings and structures with a view to ensuring the necessary parameters of microclimate premises.
URI: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1097
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref.Kolesnik.pdf649,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.